ANEKS BULETINI nr. 12

Aneks Buletini nr. 12 për konkursin riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 03.07.2020, me nr. ref. 1136.
Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Aneks Buletini nr. 12 të datës 15.09.2020, me nr. ref. 1650/2020 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Aneks Buletini nr. 12

Please follow and like us: