Tenderët

Nr. Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
Servisimi i veturës Opel insignia të UHZ-së dhe HyundaiHapja e tenderit09.06.2020alb
download
srb
download
208Furnizim me dezinfektues për duar (Gel Antibakterial) për nevojat e UHZ-sëHapja e tenderit08.06.2020alb
download
srb
donwload
147Blerja e librave per biblioteken e fakultetit te biznesitHapja e tenderit05.06.2020alb download
srb download
151Ekzekutimi i punëve për Ndërtimin e Fakultetit të Arteve (Faza e Katërt)Hapja e tenderit18.05.2020alb
download
121Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZHapja e tenderit18.05.2020alb download
srb
download
147Furnizimi dhe mbjellja e luleve sezonale Para objektit të rektoratitHapja e tenderit07.05.2020alb download
srb
download
Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-seHapja e tenderit05.05.2020alb
download
eng
download
srb
download
Rregullimi i kantinave ne Universitetin Haxhi ZekaHapja e tenderit04.05.2020alb download
srb download
Furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve për nevojat e
Universitetit
Hapja e tenderit24.04.2020alb download
srb download
Servisimi i pajisjeve për fikjen e ZjarritHapja e tenderit28.04.2020alb download srb download
Pjerrina për persona me aftësi të kufizuaraHapja e tenderit24.04.2020alb download
srb download
Shtypja e librave te Planit Strategjik 2020-2024Hapja e tenderit24.04.2020alb download
srb download

Furnizim me material elektrik Hapja e tenderit 15/11/2019alb download srb download
Rregullimi i oborrit ne Fakultetin e BiznesitHapja e tenderit31.10.2019alb shkarko srb shkarko
Servisimi i Pajisjeve për fikjen e zjarrit Hapja e tenderit 25.09.2019alb shkarko srb shkarko
Furnizim me material promovues (protokollar) për UHZ Hapja e tenderit 09.09.2019alb shkarko srb shkarko
Nr.Sigurimi i Automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 05.09.2019alb shkarko srb shkarko
Furnizim me pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – PejëHapja e tenderit04.09.2019alb shkarko
srb shkarko
56 Njoftim për dhënie të kontratës- Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza e tretë) Njoftim për dhënie të kontratës 19.08.2019 alb shkarko
srb shkarko
55 Furnizimi dhe servisimi i klimave   09.07.2019 alb shkarko
srb shkarko
54 Furnizim me pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Haxhi Zeka – Pejë   27.06.2019 alb shkarko
srb shkarko
53 Furnizim me tepih me rastin e ceremonisë “Doctor honotis Causa” Hapja e tenderit 13.06.2019 alb shkarko srb shkarko
52 Furnizim me material me rastin e ceremonisë “Doctor Honoris Causa” Hapja e tenderit 13.06.2019 alb shkarko srb shkarko
51 Rregullimi i zyrave në Juridik dhe rektorat Hapja e tenderit 31.05.2019 alb shkarko srb shkarko
50 Furnizim me karrige për zyre Hapja e tenderit 31.05.2019 alb shkarko srb shkarko
49 Furnizimi dhe mbjellja e luleve sezonale në UHZ Hapja e tenderit 16.05.2019 alb shkarko srb shkarko
48 Blerja e pajisjeve të IT-së për kabinet te informatikës dhe pajisjeve tjera të IT-së Hapja e tenderit 06/05/2019 alb shkarko srb shkarko
47 Shërbime të promovimit të Universitetit ne mediat elektronike! Hapja e tenderit 15/04/2019 alb shkarko srb shkarko
46 Shërbime të ngjyrosjes dhe riparimit të veturës Opel Insignia Hapja e tenderit 10/04/2019 alb shkarko srb shkarko
45 Vendosja e tabelave me mbishkrime ne hyrje të UHZ-së! Hapja e tenderit 11/04/2019 alb shkarko srb shkarko
44 Furnizim dhe Servisim i klimave Hapja e tenderit 08/04/2019 alb shkarko srb shkarko
43 Furnizim me pajisje muzikore për Fakultetin e Arteve, Universiteti Haxhi Zeka në Pejë Hapja e tenderit 03/04/2019 alb shkarko srb shkarko
42 Shërbime të publikimeve në mediat elektronike Hapja e tenderit 22/03/2019 alb shkarko srb shkarko
41 Shërbime të transportit për studentët e UHZ-së me rastin e panairit të organizuar nga FSU e Kosovës Hapja e tenderit 26/02/2019 alb shkarko srb shkarko
40. Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për konferencën e dytë
ndërkombëtare
Hapja e tenderit 10/12/2018 alb shkarko srb shkarko
39. Dizajnimi dhe lyrja e hyrjes në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 27/11/2018 alb shkarko srb shkarko
38. Servisimi i Veturave 3Z-164-09,03-717-ED opell insignia Hapja e tenderit 23/11/2018 alb shkarko srb shkarko
37. Furnizim me pajisje muzikore për Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko srb shkarko
36. Furnizim me paisje për Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ Hapja e tenderit 08/11/2018 alb shkarko srb shkarko
35. Shërbime të përkthimit dhe te zërimit për nevoja të UHZ Hapja e tenderit 01/11/2018 alb shkarko srb shkarko
34. Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko srb shkarko
33. Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 24/09/2018 alb shkarko srb shkarko
32. Furnizim me paisje për Digjitalizimin e Bibliotekave në UHZ Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko srb shkarko
31. Furnizim me pajisje muzikore për Digjitalizimin e sallës së muzikës në Fakultetin e Arteve Hapja e tenderit 21/09/2018 alb shkarko srb shkarko
30. Sigurimi i automjeteve të UHZ-së Hapja e tenderit 18/09/218 alb shkarko srb shkarko
29. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 14/09/2018 alb shkarko srb shkarko
28. Ndërtimi i Shtatores së veprimtarit “Haxhi Zeka” Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko srb shkarko
27. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko srb shkarko
26 Furnizimi dhe servisimi i pajisjeve për fikjen e zjarrit Hapja e tenderit 12/09/2018 alb shkarko srb shkarko
25. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE
ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS
Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko srb shkarko
24. Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së Hapja e tenderit 06/09/2018 alb shkarko srb shkarko
23. ZHVILLIMI I MODULEVE PËR PLAGJIATURË TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS DHE
ARKIVIM TË PUNIMEVE TË DIPLOMËS
Hapja e tenderit 30/08/2018 alb shkarko srb shkarko
22. Renovimi i Amfiteatrit në Fakultetin Juridik dhe Bibliotekës në Fakultetin e Biznesit Hapja e tenderit 03/09/2018 alb shkarko srb shkarko
21. Furnizim me material promovues për UHZ Hapja e tenderit 27/07/2018 alb shkarko srb shkarko
20. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza II) Hapja e tenderit 22/06/2018 alb shkarko srb shkarko
19. Projektimi i Amfiteatrit dhe bibliotekës në UHZ Hapja e tenderit 25/07/2018 alb shkarko     srb shkarko
18. Publikimi i shpalljeve, konkurseve, reklamave, etj në gazetë ditore Hapja e tenderit 17/07/2018 alb shkarko     srb shkarko
17. MBIKËQYRJA E PROJEKTEVE KAPITALE NË UHZ Hapja e tenderit 03/07/2018 alb shkarko     srb shkarko
16. Furnizim me reagjent , qelqore dhe pajisje laboratorike për Fakultetin e Agrobiznesit Universiteti Hapja e tenderit 14/05/2018 alb shkarko     srb shkarko
15. Furnizim me material për lyerjen e pjesës se sipërme te ndërtesës të
Rektoratit, dhe blerjen e automateve për mbylljen e dyerve
Hapja e tenderit 11/06/2018 alb shkarko     srb shkarko
14. Ndërtimi i Fakultetit të Arteve (Faza II-të) Hapja e tenderit 31/05/2018 alb shkarko     srb shkarko
13. Mbikëqyrja e projektit Ndërtimi i Fakultetit të arteve për pjesën e mbetur të fazës së parë Hapja e tenderit 01/06/2018 alb shkarko srb shkarko
 12.  Riparimi i sistemit Elektrik ne Bibliotekën e Fakultetit Juridik  Hapja e tenderit  27/04/2018 alb shkarko srb shkarko
 11.  Ndreqja e ngrohjes qendrore në Agrobiznes dhe Juridik Hapje e tenderit  27/03/2018 alb shkarko srb shkarko
 10.  Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të brendshme të UHZ  Hapje e tenderit  19/03/2018 alb shkarko srb shkarko
 9.  Shtypje materialeve për fakultetin e Arteve dhe Libër te protokollit për
Diploma
 Hapje e tenderit  20/03/2018 alb shkarko srb shkarko
 8.  Fillimi i ndërtimit të Fakultetit të Arteve (Faza I)A  Hapje e tenderit  01/03/2018 alb shkarko
 7.  Mbikëqyrja e Projekteve Kapitale në Universitetin “Haxhi Zeka”- Pejë  Hapje e tenderit  12/03/2018 alb shkarko srb shkarko
 6.  Ngjyrë për Printer për Nevojat e Universitetit  Hapje e tenderit  23/02/2018 alb shkarko srb shkarko
5. Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve për Fikjen e Zjarrit Hapje e tenderit 09/02/2018 alb shkarko srb shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 1.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko