Statistikat e Fakultetit të Arteve

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin e Arteve

Departamenti F M Gjithsej
Edukim në Muzikë 38 42 80
Edukim i Përgjithshëm në Muzikë 43 62 105
Edukim Artistik në Instrumente Frymore 6 18 24
Regji Filmi dhe TV 2 6 8
TOTAL 89 128 217

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Departamenti F M Gjithsej
Edukim në Muzikë 11 8 19
Edukim i Përgjithshëm në Muzikë 17 19 36
Edukim Artistik në Instrumente Frymore 1 0 1
Regji Filmi dhe TV 0 0 0
TOTAL 29 27 56