Statistikat e Fakultetit të Agrobiznesit

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Studentët e diplomuar sipas departamenteve të Fakultetit të Agrobiznesit

Departamenti F M Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimor 70 102 172
Agromjedis dhe Agroekologj 59 108 167
Teknologji Ushqimore 103 117 220
TOTAL 232 327 559

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Departamenti F M Gjithsej
Teknologji e Prodhimit Bimor 31 20 51
Agromjedis dhe Agroekologj 17 24 41
Teknologji Ushqimore 46 21 67
TOTAL 94 65 159