Statistikat e Fakultetit Juridik

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të regjistruar nga Administrata Qendrore që nga themelimi i Universitetit e deri në këtë vit akademik 2018/2019.

Studentët e regjistruar sipas departamenteve në Fakultetin Juridik

Departamenti F M Gjithsej
Juridik I përgjithshëm – Bachelor 1267 1833 3100
Kushtetues Administrativ – Master 41 43 84
Juridiko – Penal 123 99 222
TOTAL 1431 1975 3406

Statistikat janë bërë sipas numrit të përgjithshëm të studentëve të diplomuar që nga viti akademik 2012/2013 e deri në 2018/2019.

Departamenti F M Gjithsej
Juridik i përgjithshëm – Bachelor 568 324 892
Kushtetues Administrativ – Master 12 10 21
Juridiko – Penal 15 17 36
TOTAL 296 279 949