Stafi akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2018/2019

Prof. Asoc. Dr. Shqipe Lohaj

Msc. (Ph Kandidat) Artesa Osmanaj

Dr. Sc. Aliismet Çoçaj

Prof. Asoc. Dr. Zija Zimer

Prof. Dr. Rifat Skrijelj

Msc. Besim Berisha

Msc. Emine Turkaj