Rregullorët dhe Vendimet

Nr i Vendimit
Vendimi
Data
Shiqo/Shkarko
       
Vendimi nr. 729 Për miratimin e Raportit Vjetor të Punës për periudhën raportuese 31 Mars 2016-31 Mars 2017 23.03.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 727 Për themelimin e komisionit për plotësimin-ndryshimin e Statutit të UHZ-së 23.03.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 964 Për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve 25.04.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1118 Për themelimin e Komisionit qendror zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme 15.05.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1097 Për shpalljen e zgjedhjeve të përgjitshme në UHZ 11.05.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1044 Për ndarjen e mjeteve Buxhetore për KQZ e zgjedhjeve të studentëve në lartësi prej 2500€ 04.05.2015 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1043 Për ndarjen e Buxhetit për zgjedhjet studentore 04.05.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1082 Për miratimin e planit strategjik në UHZ 10.05.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 1081 Për miratimin e planit të veprimit për zbatimin e planit strategjik në UHZ 10.05.2017 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 313 Për themelimin e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullorës për lirimin nga pagesa e semestrit për kategori të caktuara të studentëve të UHZ-së Ref.nr.1442/13 dt 26.12.2013 13.02.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 314 Për aprovimin e kerkesës ref.nr. 160 dt.30.01.2018, e prorektorës për çështje mësimore, studentore dhe kërkime shkencore Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala, për mbështetje financiare për udhëtim zyrtar në Vienë-Austri 13.02.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 607 Për aprovimin e kerkesës ref.nr.339 dt. 20.02.2018 e Parlamentit Studentor të UHZ-së për mbulimin e shpenzimeve për udhëtim në Prishtinë 08.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 606 Për aprovimin e kerkesës dt. 26.01.2018, e Prorektorës për Çështje Mësimore dhe Kërkime Shkencore Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala, për mbulimin e shpenzimeve për anëtarësimin të UHZ-së European Network for Academic Integrity -ENAI 08.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 664 Për përgatitjet e udhëzuesit për punën e Komisionit për çështje statutore 16.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 662 Për Themelimin e Komisioni për hartimin e Rregullorës për punën e Parlamentit Studentor, “Haxhi Zeka” në Pejë 16.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 663 Për aprovimin e kerkesës ref.nr. 578 dt. 05.03.2018, të Rektorit të UHZ-së, Prof. Dr. Fadil Millaku për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje të prorektorës për çështje studentore, mësimore dhe kërkime shkencore Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala, Times Higher Education Research Exellence Summit: New Europe e cila mbahet në Olomouc, Republika Çeke nga 24-26 Prill 2018 16.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 660 Për aprovimin e Rregullorës për të ardhurat personale, shtesa funksionale dhe honorarët të personelit akademik në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë 16.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr. 661 Për aprovimin e kerkesës ref.nr 578 dt. 05.03.2018 të dekanit të fakultetit të biznesit Prof. Ass. Dr. Halit Shabani, për rimbursimin e shpenzimeve për viziten zyrtare në Universitetin e Sarajevës 16.03.2018 Shiqo/Shkarko
Vendimi nr.3176 Vendim i KD-së- Miratohet Rregullorja për them. dhe Parimet e Funk. të Instituteve në UHZ 08.12.2017 Shiqo/Shkarko