Rregullore

Nr i Rregullorës Rregullorja   Data   Shiko/Shkarko
04/L-037 Statuti 14.11.2011    
Shiko/Shkarko
779/14 Kodi i Etikës 02.06.2014  
Shiko/Shkarko
  – Manual për Punën Praktike    
Shiko/Shkarko
117/13 Rregullore e punës së Këshillit Drejtues 13.11.2013  
Shiko/Shkarko
192 Rregullore e Studimeve Postdiplomike (Master) 10.02.2016  
Shiko/Shkarko
3182   Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ-së 27.11.2018    
Shiko/Shkarko
1360 Rregullore për Botime në UHZ 22.07.2016    
Shiko/Shkarko
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ 09.11.2018    
Shiko/Shkarko
649   Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit 06.05.2014    
Shiko/Shkarko
1947   Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ 03.08.2018    
Shiko/Shkarko
462   Rregullore për Përdorimin e pajisjeve dhe monitorimin e orarit të punës së Stafit Akademik dhe studentëve në UHZ 02.03.2018    
Shiko/Shkarko
2327   Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ 02.10.2017    
Shiko/Shkarko
1443/13   Rregullore për proceduren disiplinore 26.12.2013    
Shiko/Shkarko
       
280   Rregullore për programin e Mastër Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike 16.02.2017    
Shiko/Shkarko
1953   Rregullore për punën e parlamentit studentor në UHZ 03.08.2018    
Shiko/Shkarko
193   Rregullore për Studimet Themelore 10.02.2016    
Shiko/Shkarko
1519   Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionit të trupave Këshillëdhënës të Njësive Akademike të UHZ-së 23.06.2015   Shiko/Shkarko
1907   Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës këshill-dhënës të Njësive Akademike të UHZ-së 30.07.2018    
Shiko/Shkarko
882   Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ 22.04.2015    
Shiko/Shkarko
188   Rregullorja për organizimin dhe punën e Komisionit për monitorim Planit Strategjik 03.08.2017    
Shiko/Shkarko
1099   Rregullorja për Zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve 11.05.2017    
Shiko/Shkarko
1080   Rregullorja për Zgjedhjet në UHZ 10.05.2017    
Shiko/Shkarko
  Strategjia e sigurimit të cilësisë në UHZ 2016    
Shiko/Shkarko
  UHZ Doracak 2018    
Shiko/Shkarko
3176   Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Instituteve në UHZ 08.12.2017    
Shiko/Shkarko
  Rregullorja per Mobilitet Akademik te Studenteve    
Shiko/Shkarko
  Rregullore e Sigurimit te Cilësisë dhe Vlerësimit    
Shiko/Shkarko
  Draft Plani për Zhvillimin e Stafit Akademik     2018 Shiko/Shkarko
1 Formular -Komisioni për mbështetje financiare (1)   Shiko/Shkarko
  754- Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e person. akademik të rregullt në UHZ 01.04.2019 Shiko/Shkarko