Rregullore

Nr. Prot. Emri i rregullorës Vendimmarrja Data PDF
04-V-622 Statuti i Universitetit Kuvendi i Republikës së Kosovës 30.05.2013 Shkarko
649 Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit Këshilli drejtues 19.05.2014 Shkarko
1170 Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit Këshilli Drejtues 13.11.2013 Shkarko
290 Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ Këshilli drejtues 15.02.2019 Shkarko
1888 Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të Planit strategjik të UHZ 2017-2022 Këshilli Drejtues 03.08.2017 Shkarko
1360 Rregullore për publikimet e UHZ Senati 22.07.2016 Shkarko
3182 Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ Këshilli drejtues 27.11.2018 Shkarko
3176 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të instituteve në UHZ Këshilli drejtues 08.12.2017 Shkarko
462 Rregullore për përdorimin e pajisjve dhhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ Senati 02.03.2018 Shkarko
1443 Rregullore për proceduren disiplinore Këshilli drejtues 26.12.2013 Shkarko
754 Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ Senati 01.04.2019 Shkarko
280 Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike Rektori 16.02.2017 Shkarko
291 Rregullore për punën e qendrës për zhvillimin e karrierës në UHZ Këshilli drejtues 15.02.2019 Shkarko
1953 Rregullore për punën e paralamentit studentor në UHZ Këshilli drejtues 03.08.2018 Shkarko
3553 Rregullore për përdorimin e telefonave (fiks dhe mobil) në UHZ Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko
3552 Rregullore për shpenzime të veqanta për mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës Këshilli drejtues 18.12.2015 Shkarko
294 Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ Këshilli i Fakultetit Juridik 19.02.2019 Shkarko
823 Rregullore për themelimin e komisionit Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ Këshilli drejtues 07.04.2018 Shkarko
1907 Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ Senati 30.07.2018 Shkarko
882 Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Këshilli drejtues 22.04.2015 Shkarko
1944 Rregullore për të ardhurat personale Këshilli drejtues 05.10.2016 Shkarko
717 Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ Këshilli drejtues 23.03.2017 Shkarko
1099 Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve Këshilli drejtues 11.05.2017 Shkarko
1080 Rregullat dhe provedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Këshilli drejtues 10.05.2017 Shkarko
2024 Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës Këshilli drejtues 16.08.2018 Shkarko
292 Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në UHZ Senati 19.02.2019 Shkarko
2992 Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ Këshilli drejtues 09.11.2018 Shkarko