Rregullore

Rregullore Për Komunikim dhe protokoll në UHZ

Këshilli drejtues

15.02.2019

Shkarko

Nr. Prot.

Emri i rregullorës/dokumentit

Vendimmarrja

Data

PDF

04-V-622

Statuti i Universitetit

Kuvendi i Republikës së Kosovës

30.05.2013

Shkarko

649

Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit

Këshilli drejtues

19.05.2014

Shkarko

1170

Rregullore e punës së Këshillit Drejtues të Universitetit

Këshilli Drejtues

13.11.2013

Shkarko

2027

Kodi i Etikës për staf akademik dhe student të UHZ-së

Këshilli Drejtues

27.10.2020

Shkarko

254

Rregullore – Komisioni për mbikëqyrjen
e zbatimit të Planit strategjik të UHZ 

Këshilli Drejtues

11.02.2020

Shkarko

1360

Rregullore për publikimet e UHZ

Senati

22.07.2016

Shkarko

3182

Rregullore për angazhimin e studentëve
në punë praktike në administratën e UHZ

Këshilli drejtues

27.11.2018

Shkarko

3176

Rregullore për themelimin dhe parimet e
funksionimit të instituteve në UHZ

Këshilli drejtues

08.12.2017

Shkarko

462

Rregullore për përdorimin e pajisjve
dhe monitorimin e orarit të punës së stafit akademik dhe studentëve në UHZ

Senati

02.03.2018

Shkarko

1443 Rregullore për procedurën disiplinore Këshilli Drejtues 26.12.2013 Shkarko

754

Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin
dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ

Senati

01.04.2019

Shkarko

280

Rregullore nr. 01/2017 për programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqërija Demokratike

Rektori

16.02.2017

Shkarko

291

Rregullore për punën e qendrës për
zhvillimin e karrierës në UHZ

Këshilli drejtues

15.02.2019

Shkarko

1953

Rregullore për punën e paralamentit
studentor në UHZ

Këshilli drejtues

03.08.2018

Shkarko

3553

Rregullore për përdorimin e telefonave (fiks dhe mobil) në UHZ

Këshilli drejtues

18.12.2015

Shkarko

3552

Rregullore për shpenzime të veqanta për
mbarvajtje dhe kryerjen e detyrave të punës

Këshilli drejtues

18.12.2015

Shkarko

294

Rregullore për themelimin dhe parimet e
funksionimit të Institutit në Fakultetin Juridik të UHZ

Këshilli i Fakultetit Juridik

19.02.2019

Shkarko

823

Rregullore për themelimin e komisionit
Këshillëdhënës për çështje statutore dhe mbikëqyrjen e zbatimit të
rregulloreve dhe akteve tjera të nxjerra nga organet e UHZ

Këshilli drejtues

07.04.2018

Shkarko

1907

Rregullore për themelimin dhe parimet e
trupës Këshildhënëse të Njësive akademike në UHZ

Senati

30.07.2018

Shkarko

882

Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ

Këshilli drejtues

22.04.2015

Shkarko

1944

Rregullore për të ardhurat personale

Këshilli drejtues

05.10.2016

Shkarko

717

Rregullorja për Vula dhe Protokoll në UHZ

Këshilli drejtues

23.03.2017

Shkarko

1099

Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të
Fakulteteve

Këshilli drejtues

11.05.2017

Shkarko

1080

Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ

Këshilli drejtues

10.05.2017

Shkarko

2024

Rregullore për plotësimin dhe
ndryshimin e rregullores ref. 3552/2015 për shpenzime të veçanta për
mbarëvajtje dhe kryerën e detyrave të punës

Këshilli drejtues

16.08.2018

Shkarko

292

Rregullore për mobilitet akademik të
studentëve në UHZ

Senati

19.02.2019

Shkarko

2992

Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ

Këshilli drejtues

09.11.2018

Shkarko

 349

Kodi i Etikës për Staf Administrativ në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë

Këshilli drejtues

 18.02.2020

 Shkarko

247

Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)

Këshilli drejtues

07.02.2020

Shkarko

414

Rregullore për përshkrimin e vendeve të punës në Administratë të UHZ-së

Këshilli drejtues

24.02.2020

Shkarko

346

Kodi i etikës për staf akademik dhe studentë i Universitetit

“Haxhi Zeka” në Pejë

Senati

18.02.2020

Shkarko

351

Plotësim ndryshimin e

rregullore për studimet themelore nr. 193/16, të dt. 10.02.2016

Senati

18.02.2020

Shkarko

352

Plotësim ndryshimi i  rregullores e studimeve postdiplomike  (Master)

Senati

18.02.2020

Shkarko

368

Rregullore e punës e këshillit të etikës të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Senati

18.02.2020

Shkarko

348

Plani për zhvillim akademik

Senati

18.02.2020

Shkarko

369

Rregullore për studimet e doktoratures

Senati

 

Shkarko

353

Strategjia për kërkime shkencore 2019 – 2024

Senati

18.02.2020

Shkarko

 

Udhëzues për zhvillimin e karrierës

 

 

Shkarko

 

Manuali i planifikimit dhe vlerësimit të performances së stafit akademik

 

 

Shkarko

2327

Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ

Senati

02.10.2017

Shkarko

 

Manuali për punë Praktike

 

 

Shkarko

 

Udhëzues për studentët e rinj

 

 

Shkarko

319

Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në UHZ

Senati

13.02.2020

Shkarko

355

Treguesit e vlerësimit të performacës për program të studimit

 

18.02.2020

Shkarko

 

Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitet

 

 

Shkarko

 

Udhëzuesi procedurave

Për themelimin dhe funksionimin e Trupit Këshillëdhënës të Njësive Akademike të Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka”

 

 

Shkarko

  Raport nga Këshilli për Menaxhim të Cilësisë dhe Vlerësim në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë

 

 

Shkarko

631 Strategjia e Ndërkombëtarizimit e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024

 

26.03.2020

Shkarko

632 Strategjia e Sigurimit të Cilësisë e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 2020-2024

 

26.03.2020

Shkarko

  Doracaku për stafin akademik

 

prill 2020 Shkarko
801 Udhëzues për Sigurimin e Cilësisë

 

23.04.2020 Shkarko
  MANUALI PLANIFIKIMI DHE VLERËSIMI I
PËRFORMANCES SE STAFIT AKADEMIK

 

2020 Shkarko
  Broshura – Strategjia për Kërkime Shkencore

 

2020 Shkarko
  Rregullore për punën e Komisionit për ankesa dhe parashtresa në kuadër të Senatit të Universitetit “Haxhi Zeka në Pejë

 

2020 Shkarko
  Broshura për e Doracukun e Stafit Akademik

 

2020 Shkarko