Rezultatet e Zgjedhjeve të përgjithshme në Fakultetin e Biznesit

Fakulteti i Biznesit – Senat 

Fakulteti i Biznesit – Stafi akademik

Fakulteti i Biznesit – Administrata

Të drejtë Ankese për rezultatet e publikuara kanë të gjithë kandidatët e pakënaqur, dy ditë pune nga shpallja e rezultateve.