Rektor i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

IMG_2593Rektor
Prof. Dr. Fadil Millaku
fadil.millaku@unhz.eu