Administrata Qendrore

Administrata ofron shërbime efikase dhe të dobishme administrative që t’i mundësojë personelit akademik përmbushje e objektivave dhe përgjegjësitë në fushën e formimit akademik, të kërkimeve shkencore dhe punës artistike, në mënyrën më të mirë të mundshme, siç është e paraparë me Statut të Universitetit.

Plani vjetor i punës – 2017