Drejtor për administratë dhe shërbime të përgjithshme

Osman Sejfijaj
E-mail: osman.sejfijaj@unhz.eu
Tel: +381 39 421 730


Zyrtare për komunikim me publikun

Drenushë Gaxherri
E-mail: drenushe.gaxherri@unhz.eu
Tel: +381 39 422 257