Raport i Komisionit Vlerësues për zgjedhjen e stafit akademik – Fakulteti i Biznesit – BULETINI nr. 2                                                                                                         Posted on October 20, 2015

Raporti i Komisionit Vlerësues për zgjedhjen e Stafit akademik ne Fakultetin e Biznesit, për pozitën Asistent për lendet: Mikroekonomia dhe Makroekonomia në Konkursin e shpallur me dt. 24.12.2014.  Publikimi i këtij raporti bazohet në Vendimin e Senatit ref. 2117 dt.28.07.2015.

Luten të gjithë të interesuarit që komentet dhe vërejtjet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t’i dorëzojnë në Fakultetin përkatës dhe pas protokollimit një kopje të dorëzoni në Rektoratin e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë dhe në Fakultetin përkatës ose t’i dërgojnë përmes e-mailit, brenda 15 ditëve nga data e publikimit.

Rektorati
rektorati@unhz.eu

Fakulteti i Biznesit
fb@unhz.eu

Raport i Komisionit Vlerësues për zgjedhjen e stafit akademik – Fakulteti i Biznes – BULETINI nr. 2