Prorektorët e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Prorektor për Mësimdhënie dhe Çështje Studentore
Prof. Dr. Ass. Sabiha Shala
sabiha.shala@unhz.eu

Prorektor për Buxhet, Financa dhe Infrastrukturë
Prof. Asoc. Dr. Afrim Selimaj
afrim.selimaj@unhz.eu

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë
Prof. Asoc. Dr. Ibish Mazreku
ibish.mazreku@unhz.eu