Njoftim për Kandidatin e suksesshëm

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, në bazë te nenit 41, te rregullores nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil, njofton kandidatin e suksesshëm te rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhes ne Shërbimin Civil ne Universitetin “Haxhi Zeka” ne Peje, pas zhvillimit te procedurës se rekrutimit sipas nenit 12, pika 4 te Ligjit Nr./L-149, te shpallur me 20.07.2018, për pozitën Zyrtar i larte për komunikim me publikun.

2021- Njoftim për Kandidatin e suksesshëm

Please follow and like us: