Rregullore

Nr i RregullorësRregullorja   Data   Shiko/Shkarko
04/L-037Statuti 14.11.2011    
Shiko/Shkarko
779/14Kodi i Etikës02.06.2014  
Shiko/Shkarko
  –Manual për Punën Praktike    
Shiko/Shkarko
117/13Rregullore e punës së Këshillit Drejtues13.11.2013  
Shiko/Shkarko
192Rregullore e Studimeve Postdiplomike (Master) 10.02.2016  
Shiko/Shkarko
3182   Rregullore për angazhimin e studentëve në punë praktike në administratën e UHZ-së27.11.2018    
Shiko/Shkarko
1360Rregullore për Botime në UHZ22.07.2016    
Shiko/Shkarko
2992Rregullore për ndarjen e bursave në UHZ09.11.2018    
Shiko/Shkarko
649   Rregullore për organizimin dhe punën e Senatit të Universitetit06.05.2014    
Shiko/Shkarko
1947   Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ03.08.2018    
Shiko/Shkarko
462   Rregullore për Përdorimin e pajisjeve dhe monitorimin e orarit të punës së Stafit Akademik dhe studentëve në UHZ02.03.2018    
Shiko/Shkarko
2327   Rregullore për procedurat vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ02.10.2017    
Shiko/Shkarko
1443/13   Rregullore për proceduren disiplinore26.12.2013    
Shiko/Shkarko
772   Rregullore për proceduren vlerësuese për zgjedhjen dhe avancimin e stafit akademik16.06.2014    
Shiko/Shkarko
280   Rregullore për programin e Mastër Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike16.02.2017    
Shiko/Shkarko
1953   Rregullore për punën e parlamentit studentor në UHZ03.08.2018    
Shiko/Shkarko
193   Rregullore për Studimet Themelore10.02.2016    
Shiko/Shkarko
1519   Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionit të trupave Këshillëdhënës të Njësive Akademike të UHZ-së23.06.2015  
Shiko/Shkarko
1907   Rregullore për themelimin dhe parimet e trupës këshill-dhënës të Njësive Akademike të UHZ-së30.07.2018    
Shiko/Shkarko
882   Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ22.04.2015    
Shiko/Shkarko
188   Rregullorja për organizimin dhe punën e Komisionit për monitorim Planit Strategjik03.08.2017    
Shiko/Shkarko
1099   Rregullorja për Zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve11.05.2017    
Shiko/Shkarko
1080   Rregullorja për Zgjedhjet në UHZ10.05.2017    
Shiko/Shkarko
  Strategjia e sigurimit të cilësisë në UHZ2016    
Shiko/Shkarko
  UHZ Doracak2018    
Shiko/Shkarko
3176   Rregullore për themelimin dhe parimet e funksionimit të Instituteve në UHZ08.12.2017    
Shiko/Shkarko
  Rregullorja per Mobilitet Akademik te Studenteve    
Shiko/Shkarko
  Rregullore e Sigurimit te Cilësisë dhe Vlerësimit    
Shiko/Shkarko
  Draft Plani për Zhvillimin e Stafit Akademik     2018 Shiko/Shkarko
1Formular -Komisioni për mbështetje financiare (1) Shiko/Shkarko