Konkurs për vende të lira në Administratë

Konkurs për vende të lira në Administratë

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë

Pozita: Zyrtar për buxhet dhe Financa

Pozita: Zyrtar i lartë çështje studentore

Pozita: Sekretar i njësisë akademike – Fakulteti i MTHM-së

Pozita: Sekretar i njësisë Akademike – Fakulteti i Arteve

Pozita: Sekretari i njësisë akademike- Fakultetit i Agrobiznesit

Pozita: Zyrtar teknik i kontrollit dhe mirëmbajtjes

Pozita: Zyrtar i Personelit

Pozita: Kryesues i qendres për zhvillim të karrierës

Formulari për aplikim