K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’në Pejë

Gjuhë shqipe

Gjuhë boshnjake

Formulari per aplikim

Njoftim për Kandidatin e suksesshëm