Konkurs për studimet master

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2018/­2019

1.Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me 10.09.2018, miratoj propozimet e njësive akademike për shpalljen e Konkursit Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, për studimet postdiplomike­ master, për vitin akademik 2018­/19 do të regjistrojë 310 studentë.

 

2.Si shtesë e numrit të përgjithshëm të përcaktuar si në paragrafin 1 të këtij konkursi duke u bazuar në UA nr. 09/2016 MASHT-it, Universiteti do të regjistrojë deri në 12 %, nga komuniteti jo-shumicë. Kuota prej 12% të vendeve të rezervuara për regjistrim të studentëve nga komuniteti jo-shumicë do të shpërndahet në mënyrë proporcionale sipas përqindjes së numrit të përgjithshëm të studentëve për secilin departament apo program të fakulteteve veç e veç.

Per me shume kliko per gjuhen shqipe: linkun

Per gjuhen boshnjake : linku