Konkurs për Rektor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Në bazë të nenit 19, paragrafi 1, të ligjit për Arsimin e Lartë të Republikës së Kosovës si dhe në bazë të dispozitave të nenit 17, nenit 23 paragrafi 1.9, nenit 27 paragrafët 2,3,4,5 dhe nenit 31 paragrafi 6 të Statutit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Këshilli Drejtues në Mbledhjen e mbajtur me dt. 12.06.2017 ka nxjerr Vendim me ref. nr. 1436 të datës 12.06.2017 për shpalljen e:

KONKURSIT për zgjedhjen e Rektorit të Universitetit “Haxhi Zeka” ne Pejë