KONKURS për pranimin e kandidatëve për kualifikim profesional “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve”

KONKURS për pranimin e kandidatëve për kualifikim profesional “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve”

Senati i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë në bazë të kompetencave të përcaktuara në Statutin e Universitetit sipas nenit 102, vendimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve nr. 01/228, të dt. 07.06.2021, në mbledhjen e mbajtur me 28.06.2021, miratojë propozimin e Fakultetit të Agrobiznesit për shpalljen e:
KONKURSIT
për pranimin e kandidatëve për kualifikimin profesional “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve” për vitin akademik 2021/2022

Konkursi

Please follow and like us: