Anëtarët e Këshillit Drejtues të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë

Kryesues i Këshillit Drejtues
LL.M. Ma. Sc. Haxhi XHEMAJLI
haxhi.xhemajli@unhz.eu

zv. Kryesues i Këshillit Drejtues
Ma.Sc. Nur Çeku
nur.ceku@unhz.eu

Anëtar i Këshillit Drejtues
Msc. Fitore BROQI
fitore.broqi@unhz.eu

Anëtar i Këshillit Drejtues
Prof. Asoc. Dr. Muhamet SADIKU
muhamet.sadiku@unhz.eu

Anëtar i Këshillit Drejtues
Prof. Ass. Dr. Ibrahim KRASNIQI
ibrahim.krasniqi@unhz.eu

Anëtar i Këshillit Drejtues
Prof. Ass. Ma. Besa BERBERI
besa.berberi@unhz.eu

Anëtar i Këshillit Drejtues
Msc. Enkeleda LULAJ
enkeleda.lulaj@unhz.eu