Fakulteti i Biznesit

Njoftim

Njoftohen studentet e dep.KF, se konsultimet dhe marrja e notave ne lenden "Kontabiliteti Financiar" do te behet me dt. 24.10.2014 ne ora 11:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e studimeve master se marrja e notave ne lenden politikat ekonomike te BE-se do te behen me dt. 22.10.2014 ne oren 15:00


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti Master studija da ce se konsultacije iz predmeta Preduzetnistvo I Rač,za menadžere kod Prof.Dr Husnije Bibuljice održati dana,22.10.2014 u 15h


Njoftim
Njoftohen studentët e nivelit Master, dep. AB se konsultimet tek Lënda: Metodat dhe Teknikat Kërkimore me Prof. Fadil Govori, do të mbahen me dt. 21.10.2014 në ora 12:00 deri në orën 13:00.
Njoftohen studentët e nivelit Master, dep. AB se konsultimet tek Lënda: Menaxhmenti financiar i Avancuar me Prof. Fadil Govori, do të mbahen me dt. 21.10.2014 në orën 13:00 deri në orën 14:00
Njoftohen studentët e nivelit Master, dep KF se konsultimet tek Lënda: Financat e Avancuara të Korporatave me Prof. Fadil Govorin, do të mbahen me dt. 21.10.2014 në orën 14:00 deri në orën 15:00


Lajmerim

Lajmerohen studentet te cilet iu kane nenshtruar provimit ne lenden Informatika departamenti KF se konsultimet do te mbahen te premten me date 17.10.2014 ne ora 14.00, objekti A salla A1.

Me respekt
MSc. Jahja Lata


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master, dep. Kontabilitet Financa se provimi i Lëndës: Menaxhimi i istitucioneve finaciare me Prof. Muhamet Aliu, do të mbahet me dt. 18.10.2014 e shtunë në ora 14:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e Dep. AB viti i trete se konsulltimet dhe pershkrimi i notave nga lenda Ekonomia e Tranzicionit e mbajtur me 23.09 do te behet te premten nga ora 10,00.
Po ashtu edhe konsulltimet dhe pershkrimi i notave nga lenda Korporatat Financiare per studentet e dep.KF, nga provimi i mbajtur me dt.08.09 do te behet nga ora 10.00 deri ne 11,00.


Njoftim

Noftohen studentet e dep. KF, viti i tretë, se ligjeratat ne lenden "Kontabiliteti financiar i avansuar" te Msc. Fidane Spahija, nuk do te mbahen me dt.16.10.2014, e Enjte, do të zëvendësohen me dt.17.10.2014, e Premte, prej ores 09:20-12:00 (gr. A + B).


 Raporti i Komisionit të Ankesave lidhur me regjistrimin e studentëve në afatin e dytë të vitit akademik 2014/2015 në Fakultetin e Biznesit


Lajmerim per lende zgjedhore KF

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te trete departamenti Kontabilitet dhe financa se me daten 14.10.2014 dite e marte do te behet percaktimi i lendeve zgjedhore nga ana e studenteve. Takimi do te mbahet ne objektin B salla B2 nga ora 14.00. Pjesemarrja dhe percaktimi studenteve per lendet zgjedhore eshte i obligueshem ne te kunderten lendet zgjedhore do te caktohen ne menyre automatike.

Dekanati i Fakultetit te Biznesit

Lajmerim per lende zgjedhore AB 

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te trete departamenti Administrim biznesi se me daten 15.10.2014 dite e merkure do te behet percaktimi i lendeve zgjedhore nga ana e studenteve. Takimi do te mbahet ne objektin C salla C1 nga ora 11.00. Pjesemarrja dhe percaktimi studenteve per lendet zgjedhore eshte i obligueshem ne te kunderten lendet zgjedhore do te caktohen ne menyre automatike.

 Dekanati i Fakultetit te Biznesit


Njoftim

Të gjithë kandidatët të cilët kanë bërë ankesë lidhur me testin e provimit pranues në nivelin bachelor, njoftohen se shqyrtimi i ankesave do të bëhet në prani të tyre nga ana e Komisioni për ankesa ditën e HËNË me 13.10.2014 në lokalet e Dekanatit, duke filluar nga ora 10.30. Prania e tyre është e domosdoshme.

Komisioni i ankesave


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master, dep. Kontabilitet Financa të cilët ju kanë nënshtruar provimit tek Lënda: Financat e sigurimeve me Prof. Ibish Mazreku, konsultimet do të mbahen me dt. 10.10.2014 në ora 15:00


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit master se studentët të cilët ju kanë nënshtruar provimit tek Lënda: Menaxhmenti Bankar me Prof. Ibish Mazreku të lajmrohe me dt. 10.10.2014 e Premte në ora 14:00 për konsultime.


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master, dep.Kontabilitet dhe Financa se provimi në lëndën: Vlerësimi i korporatave i paraparë të mbahet me dt. 13.10.2014 është shtyrë për dt. 16.10.2014 në ora 16:00.


Njoftim

Lajmrohen studentët e nivelit Master, dep. MBNJ se provimi e lëndës: Organizimi i procesit të trajnimit dhe mësimdhënijës me Prof. Besnik Krasniqi, i paraparë të mbahet me dt. 11.10.2014 është shtyrë për dt. 13.10.2014 në ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master se provimi te lenda e Drejta e UE-së te Prof.Remzije Istrefi do te shtyhet per daten 13.10.2014 ne oren 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master se provimi te lenda ,Menaxhmenti stategjik II,Metodat dhe teknikat kerkimore  te Prof.Florin Peci do te shtyhet per daten 13.10.2014 ne oren 16:00


Universiteti "Haxhi Zeka"

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015 - Afati i dytë

Fakulteti i Biznesit


 Njoftim

I njoftojme studentet e vitit te pare te Fakultetit te Biznesit, drejtimi: Administrim Biznesi, se konsultimet ne lenden "Shkrim akademik", te profesori Vehbi Miftari, do te mbahen te henen, me 13.10.2014, ne oren 10.00.

Mesimdhenesi:
Dr. Vehbi Miftari


Njoftim

Njoftohen studentet se Konsultimet dhe pershkrimi i notave nga lenda Hyrje në Statistikë mbahen me dt 09.10.2014 ( e  enjte ) nga ora 15.00 ne sallen A4


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master,   që provimi i Lëndës: Metodat kerkimore( tek  Prof.Ass.Dr.Florin Peci) i paraparë të mbahet me dt. 07.10.2014 është shtyrë për dt. 09.10.2014 në orën 16:00.

Njoftohen studentët e nivelit Master,   që provimi i Lëndës: Menaxhmenti Strategjik II ( tek  Prof.Ass.Dr.Florin Peci) i paraparë të mbahet me dt. 07.10.2014 është shtyrë për dt. 13.10.2014 në orën 16:00.

Njoftohen studentët e nivelit Master,   që provimi i Lëndës: E drejta e EU( tek  Prof.Ass.Dr.Remzije Istrefi) i paraparë të mbahet me dt. 07.10.2014 është shtyrë për dt. 09.10.2014 në orën 17:30.


Provimi pranues Fakultetin e Bznesit do te mbahet me dt. 07.10.2014 ne oren 09:00

Lista e kandidateve per provim pranues:

Departamenti: 

Administrim Biznesi - Objekti A - Salla A1 

Administrim Biznesi - Objekti A - Salla A2

Administrim Biznesi - Objekti A - Salla A5

Administrim Biznesi - Objekti A - Salla A6 

Administrim Biznesi - Objekti C - Salla C2

Administrim Biznesi - Objekti C - Salla C2 (Me korrespodence)

Departamenti:

Kontabilitet dhe financa në biznes - Objekti B - Salla B1

Kontabilitet dhe financa në biznes - Objekti B - Salla B2

Kontabilitet dhe financa në biznes - Objekti B - Biblioteka

Kontabilitet dhe financa në biznes - Objekti B - Biblioteka (Me korrespondence)

 Kontabilitet dhe financa në biznes - Objekti C - Salla C1

Departamenti: 

Administrim biznesi ne gjuhen boshnjake - Objekti A - Salla A3

Administrim biznesi ne gjuhen boshnjake - Objekti A - Salla A4


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master, se Provimi i Lëndës: Strategjit e menaxhmentit të cilsisë me Prof. Dr. Fetah Reqica i paraparë të mbahet me dt. 03.10.2014 është shtyrë me dt. 07.10.2014 në ora 16:00.      


 Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master, të cilët kanë pasur ti nënshtrohen provimit tek Lënda: Teorija e sistemeve me Prof. Mihane Berisha me dt.13.10.2014 është shtyrë për dt. 18.10.2014 në orën 12:00.


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit AB, se të premtën – 03.10.2014 në orën 9:00 mund të vijnë ti marrin notat në indeks në lëndën “Bazat e Marketingut” në kabinetin Nr.1. Konsultimet mbahen të njejtën ditë, prej orës 8:30 – 9:00.


Njoftim

    Të gjithë studentët e nivelit Mater dep.Kontabilitet dhe Financa, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me Prof. Fadil Govori, Lënda: financat e avancuara të korporatave se Provimi i cili ka qenë i paraparë të mbahet me dt. 03.10.2014 në ora 16:00 është shtyrë për dt.09.10.2014  po në të njejtën orë.

Të gjithë studentët e nivelit Master dep. AB-si, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me prof. Fadil Govori, Lënda: Metodat dhe teknikat kërkimore Provimi i cili ka qenë i paraparëtë mbahet me dt. 03.10.2014 është shtyrë me dt. 09.10.2014 në orën 16:00.

  Të gjithë studentët e nivelit Mater dep. Administrim Biznesi, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me Prof. Justina Pula, Lënda: Ndërmarrësia dhe dep MBNJ, Lënda: Teorija e vendimarrjes do të mbahen me 02.10.2014 por, në orën 15:00.

Të gjithë studentët e nivelit Mater dep. MBNJ, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me Prof. Fetah Reqica, Lënda: Menaxhimi dhe planifikimi, Provimi i cili ka qenë i paraparë të mbahet me datën 01.10.2014 është shtyrë me datën 07.10.2014 në orën 16:00.


Të gjitha këto ndryshime janë bërë sipas kërkesës së studentëve.


Lajmerim

Lajmrohen studentet e nivelit MA se jane ndryshuar datat e provimeve sipas kerkesave te studenteve. Keto ndryshime mund ti gjjejne ne orarin e provimeve. Te tjerat rivendosje te provimeve sipas kerkesave individuale te profesoreve mund ti gjeni ne lajmrimet ne webfaqe.

Dekanati


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit AB, se të enjtën – 02.10.2014 në orën 9:00 mund të vijnë ti marrin notat në indeks në lëndën “Bazat e Biznesit” në kabinetin Nr.1. Konsultimet mbahen të njejtën ditë, prej orës 8:30 – 9:00.


Njoftim për konsultime nga Prof Artan Nimani

1. Kontabiliteti i Menaxhmenti,  vitit te III AB dhe KF qe pershkrimi i notave dhe konsultimet  behet me dt 1 tetor 2014 duke filluar nga ora 10.00. ne Sallen A4

2. Analiza Statistikoree  me dt 1 tetor 2014 duke filluar nga ora 10.30 ne salen A4

3. Statistike, MTH me dt 1 tetor 2014 duke filluar nga ora 11.00 ne sallen A4


Obavjestenje 

Obavjestavaju se studenti prve godine master studija, ABB smjera, da ce se ispit iz predmeta Racunovodstvo za menadzere kod prof.Husnije Bibuljice predvidjen za 01.10.2014 odrzati 14.10.2014 u 16:00 casova.

Njoftim

Të gjithë studentët e nivelit Mater dep.Kontabilitet dhe Financa, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me Prof. Etem Isni, Lënda: Analiza e pasqyrave financiare Provimi i cili ka qenë i paraparë të mbahet me dt. 11.10.2014 në ora 13:00 është shtyrë për dt.18.10.2014  në ora 11:00.

Të gjithë studentët e nivelit Master dep. MBNJ, të cilët kanë ndjekur ligjeratat me prof. Etem Iseni, Lënda: Ekonomika e biznesit Provimi i cili ka qenë i paraparëtë mbahet me dt. 13.10.2014 është shtyrë me dt. 18.10.2014 në ora 13:00


Njoftim

Notat nga lënda Ekonomia Monetare,
Prof.As.Dr.Halit Shabani & Ph.D.(c) Labeat Mustafa - Fakulteti i Biznesit, Drejtimi AB, viti i dytë.

Notat do të mirren në indeks të Mërkuren  me 01.10.2014 nga ora 11 00.
Prof. As. Dr. Halit Shabani


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti da ce se konsultacije iz premeta Računovodstva  stari i novi sistem, I Finansijsko racunovodstvo da će se  konsultacije održati  dana. 01.10.2014 u 11h.


Njoftim

Njoftohen studente e departamenti KF master se provimi nga lenda Lidershipi tek Prof.Dr. Berim Ramosaj do te mbahet me date 11.10.2014 ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet se provimi nga lenda Kontabiliteti i Menaxhmentit mbahet me dt 27.09.2014  e shtunde nga ora 13.00 ne sallen A6. Ky njoftim vlene per dy departamentet A B dhe KF.

Profesor Artan Nimani


Lajmerim

Lajmrohen studentet ne nivelin BA, viti i trete, drejtimi KF, ne lenden Menaxhimi i operacioneve, se konsultimet do te mbahen me date 30.09.2014 ne ora 13:00.


Lajmrohen studentet ne nivelin BA, viti i trete, drejtimi AB, ne lenden Planifikimi mikorekonomik, se konsultimet do te mbahen me date 30.09.2014 ne ora 11:00.


Lajmrohen studentet ne nivelin BA, viti te pare, drejtimi KF dhe AB, ne lenden Bazat e menaxhmentit, se konsultimet do te mbahen me date 30.09.2014 ne ora 11:15.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti  prve i druge godine, bachelor studija, da ce se ispit iz predmeta Mikroekonomija1 i  Mikroekonomija stari sistem , predvidjen za 25.09.2014  i 27.09.2014 održati 29.09.2014 u 11:00 casova.


Lajmerim

Lajmrohen studente ne nivelin BA, drejtimi AB, ne lenden mMenaxhimi i burimeve njerezore tek  Prof.Dr. Enver Kutllovci, se konsultimet do te mbahen ne dekanat te premten me date 26.09.2014, prej ores 11:00.


Lajmërim

Njoftohen studentët e nivelit Master, depertamenti Kontabilitet Financa që provimi i Lëndës: Financat e sigurimeve i paraparë të mbahet me dt. 01.10.2014 është shtyrë për dt. 07.10.2014 në orën 16:00.


Lajmerim

Njoftohen studentet te vitit te III-te, departamentit AB, qe provimi nga lenda "Analiza ekonomike" te prof.Skender Ahmeti, i parapam te mbahet me 10.09.2014  qe eshte shtyer me  26.09.2014 ne ora 13:00, do te mbahet me 02.10.2014 ne ora 13:00.


Obavjestenje

Obavestavaju se studenti da ce se ispit odrzati iz predmeta Menadzment ljud,resursa kod Prof.dr Halida Kurtovica 26.09.2014 u 10h


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti prve godine, bachelor studija, ABB smjera, da ce se ispit iz predmeta Matematika u biznisu kod prof.Naim Brahe predvidjen za 13.09.2014 god. u 15 casova pa odlozen za 23.09.2014 u 11 casova, odrzati 25.09.2014 (cetvrtak) u 11.00 casova.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti da ce se konsultacije iz premeta Korporativne finansije,Ekonomia EU I Kosova,Menadzment MSP stari i novi sistem.Odrzati dana 24.09.2014 u 11h.


Njoftim

Njoftohen studentet te vitit te pare, departamentit AB,qe provimi nga lenda Matematike per biznes dhe ekonomi te prof.Naim Braha i parapam te mbahet me 23.09.2014 ne ora 9:00 do te mbahet me 23.09.2014 ne ora 11:00.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti prve godine, bachelor studija, da ce se ispit iz predmeta Matematika u biznisu kod prof.Naim Brahe predvidjenz za 13.09.2014 god. u 15 casova odrzati 23.09.2014 u 11 casova.


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit KF, se të Mëkuren – 24.09.2014 në orën 9:00 mund të vijnë ti marrin notat në indeks në lëndën “Bazat e Biznesit” në kabinetin Nr.1. Konsultimet mbahen të njejtën ditë, prej orës 8:30 – 9:00.

Fjolla Trakaniqi


Njoftim

Njoftohen studentet te cilet kane hyre ne provim ne lenden "Bazat e
Marketingut se me date 23.09.2014 do te mbahen konsultimet ne ora
13:00.

Me respekt,
MSc.Behrije Ramaj


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit te Biznesit, drejtimi AB, viti III se dhe marrja e notave ne lendet: Organizimi i Ndermarrjes dhe Sjellja Organizative behet me date 23.09.2014 (e marte), ora 11.00. Driton Sylqa, ligjerues.


Njoftim


Njoftohen te gjithë  studentët  e drejtimit KF viti i dytë,  që kanë hyrë në provimin " Menaxhimi i Burimeve Njerëzore " se konsultimet dhe kumtimi i rezultateve do të mbahet  me datë  24.09.2014 në ora 11

Ligjeruese: Theranda Beqiri


 

Njoftim

Njoftohen studentet te vitit te vitit te dyte, departamentit Ab, qe provimi nga lenda analiza statistikore te prof.Artan Nimani, i parapam te mbahet me 27.09.2014 ne ora 11:00 do te mbahet me 27.09.2014 ne ora 15:00.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti druge godine, bachelor studija, da ce se ispit iz predmeta Racunovodstvo kod prof.Husnije Bibuljice, predvidjen za 20.09.2014 u 9.00 casova odrzati 22.09.2014 u 9:00 casova.

Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti trece godine, bachelor studija, da ce se ispit iz predmeta Prakticna nastava kod prof.Husnije Bibuljice, predvidjen za 20.09.2014 u 11.00 casova odrzati 22.09.2014 u 11:00 casova.

Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti prve godine, bachelor studija, da ce se konsultacije iz predmeta Osnove racunovodstva,  odrzanog 16.09.2014, kod prof.Husnije Bibuljice, predvidjene za 20.09.2014 odrzati 22.09.2014 u 12:00 casova.


Njoftim

Njoftohen studentet vitit te dyte, departamentit AB, qe provimi nga lenda Gjuha angleze I te prof.Shqipe Husaj, i parapam te mbahet me 20.09.2014 ne ora 11:00 do te mbahet me 20.09.2014 ne ora 12:00.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti trece godine, bachelor studija, da ce se ispit iz predmeta "Sociologija' kod prof.Sefera Medjedovica, predvidjen za 18.09.2014 u 11 casova odrzati 18.09.2014 u 15:00 casova.


Njoftim

Njoftohen studentet te vitit te dyte, programit te vjeter, departamentit KF, qe provimi nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit te prof.Artan Nimani i parapam te mbahet me 16.09.2014 ne ora 13.00 do te mbahet me 26.09.2014 ne ora 14:00.


Njoftim

Njoftohen studentet te vitit te trete , departamentit AB, qe provimi nga lenda Kontabiliteti i menaxhmentit te prof.Artan Nimani i parapam te mbahet me 21.09.2014 ne ora 13.00 do te mbahet me 28.09.2014 ne ora 14:00.


Obavestenje

Pozivaju se sledeci studenti na konsultaciji iz Racunovodstva kod Prof.dr Husnije Bibuljice koje ce se odrzati dana,20.09.2014 u 9h

1.Aldin Fazlic
2.Azir Mustafa
3.Arben Dacic
4.Shaban Prevljukaj
5.Emir Dervisevic
6.Ervin Ceman
7.Rasim Luboder


Njoftim

Njoftohen studentet te vitit te II-te , departamentit AB dhe KF, te cilet e kane emrin ne kete liste, qe konsultimet nga lenda "Mikroekonomia" te prof.Halit Shabani, do  te mbahet me 18.09.2014 ne ora 13:00 .

Lista e studenteve te thirrur ne konsultime


Lajmerim

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master viti I-rë dhe viti II-të se Orari i Provomeve në afatin e Shtatorit, ka pësuar disa ndryshime. Për këtë arsyje Ju, lutemi ti referoheni Orarit që tani e keni të  publikuar në web. faqen tonë.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti trece godine, ABB smjera, da je ispit iz predmeta  Akademsko pisanje kod prof.Hasan Muje, predvidjen za 16.09.2014 u 15:00 casova, odlozen za 19.09.2014 u 10:00 casova.


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti bacelor studija, ABB smjera, da ce se ispiti kod prof.Halida Kurtovica odrzati 26.09.2014 u 9:00 casova.

Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti master studija, ABB smjera, da ce se ispiti kod prof.Halida Kurtovica odrzati 25.09.2014 u  16:00 casova.


Njoftim

INFORMATIKA - Administrim Biznesi viti I
Janë shpallur rezultatet e pjesës me shkrim të Provimit të mbajtur më 11.09.2014 te Prof.Asoc.Dr.Edmond Beqiri
Shënim: Të gjitha komentet në lidhje me rezultatet te dergohen ne email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pjesa e provimit me gojë dhe konsultimet me të gjithë studentët mbahen më 23.09.2014 në ora 11,00.

Prof.Asoc.Dr.Edmond Beqiri


Lajmerim

Njoftohen studentet te vitit te III-te, departamentit AB, qe provimi nga lenda "Analiza ekonomike" te prof.Skender Ahmeti, i parapam te mbahet me 10.09.2014 ne ora 15:00, do te mbahet me 26.09.2014 ne ora 13:00.


Lajmerim

Njoftohen studentet te vitit te pare, departamentit AB, qe provimi nga lenda Informatika (1101) te prof.Edmond Beqiri, i cili eshte i parapam te mbahet me 10.09.2014 ( e merkure) ne ora 9:00, do te mbahet me 11.09.2014 (e ejte) ne ora 10:00.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e drejtimi AB te vitit III, qe notat dhe konsultimet e rezultateve nga lenda Organizimi i Ndermarrjes per Afatin e Shtatorit te mbajtur me 06.09.2014 te Prof. Halit Shabani do te mbahen me 12.09.2014, ne ora 12.30


Lajmerim

Njoftohen studentet e nivelit MA ne te gjitha drejtimet (KF, AB, BNJ)qe propozimin e temes se diplomes te shkruajne sipas te dhenave qe kerkohen ne formularin e hartuar si ne vijim

Formulari

Obavestenje za MA studente na ABB smeru za prijavu master rada. Postovani studenti prijavite temu master rada po upustvima datim u sledecem obrascu

Obrazac


Lajmerim

Njoftohen studentet te vitit te pare, departamentit KF, qe provimi nga lenda Makroekonomia 1 (21142) te prof.But Dedaj, i parapam te mbahet sot me 09.09.2014 ( e marte) ne ora 13:00 , do te mbahet me 13.09.2014 (e shtune) ne ora 11:00.


Lajmerim

Njoftohen të gjithë studentë e nivelit Master, viti I dhe viti II se provimi i Lëndës: Teorija e vendimarrjes dhe Lënda: Ndërmarrësia  me Prof. Justina Pula, do të mbahet me dt. 02.10.2014 në orën 15:00.


Lajmerim

Njoftohen studentët e vitit të dytë drejtimi KF, se provimi nga Lënda Mikroekonomia ka qenë e paraprë të mbahet me dt. 06.09.2014 do të mbahet me dt. 12.09.2014 në orën 11:00.


Lajmerim 

Njoftohen studentet te vitit te III-te , departamentit AB, qe provimi nga lenda "Menaxhimi i burimeve njerzore" te prof.Enver Kutllovci, i parapam te mbahet me 08.09.2014 ne ora 13:00, do te mbahet me 09.09.2014 (e marte) ne ora 13:00.


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit te tret drejtimi AB, se provimi nga lenda Organizimi i Ndermarrjes i cili eshte parapar te mbahet me 06.09.2014, do te mbahet me daten 09.09.2014 ne oren 13 ne nje nga sallat e fakultetit.


Lajmerim

Lajmrohen te gjithe studentet e nivelit BA dhe MA, se afati i paraqitjes se provimeve do te vazhdoj edhe diten e premte me date 05.09.2014.

Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë niveli Master, ata të cilët i kanë ndjekur ligjeratat tek Prof. Shyqri Llaci, Lënda: Lidershipi provimi ka qenë e paraprë të mbahet me dt. 04.10.2014 do të mbahet me dt. 29.09.2014 në orën 12:00.


Lajmerim

Lajmrohen studentet te viti te II,  departamentit AB, qe konsulltimet nga lenda Ekonomia Nderkombetare te prof.Besim Beqaj, te parapame te mbahen sot me 31.07.2014 ne ora 13:00, do te mbahen me 06.08.2014 (e merkure) ne ora 14:30.


NJOFTIM

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mundë t'i paraqesin ankesë Fakultetit të Biznesit më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Ankesat mundë të bëhen prej datës 29.07 deri 30.07.2014 . Pas këtij afati nuk do të pranohen. Shikimi i testit mundë të bëhet me 31. 07.2014, në ora 10.00.

Dekanati


Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015

Fakulteti i Biznesit


Njoftim

Njoftohen studentet e dep. AB, se konsultimet dhe venia e notave ne index behet me dt. 29.07.2014, e Marte, prej ores 15:00.
Prof. Dr. Skender Ahmeti


Lajmerim

Lajmerohen studentët cilët kanë vijuar mësimin tek Lënda: Menaxhimi i Institucioneve Financiare tek Prof. Muhamet Aliu, se te marten ​29.07.2014 ne ora 14:00 do ti jep notat dhe do të mbahen konsultimet.


Lajmerim

Lajmrohen te gjithe studentet e departamentit KF, viti i parë, se evidentimi i notave ne lenden Bazat e kontabilitetit do te behet neser me date 25.07.2014, duke filluar prej ores 14:00.

Komisioni


Lajmerim

Lajmerohen studentet e nivelit Master drejtimi KF qe notat dhe konsultimet e rezultateve nga lendet Financat e Sigurimeve, Menaxhmenti Bankar dhe Organizimi dhe Menaxhmenti do te mbahen si ne vijim :
1. Financat e Sigurimeve, date 23.07.2014 , e Merkure ora 13 :00
2. Menaxhmenti Bankar,   date 23.07.2014, e Merkure ora 14:00
3. Organi. & Menaxhmenti, date 23.07.2014, Merkure ora 13:00

Me rrespekt
Dr. Ibish Mazreku


Lajmerim

Lajmerohen të gjithë studentët e niveli Master, Dep. AB-si të cilët kanë vijuar mësimin tek Lënda: Ndermarrësia tek Prof. Justina Shiroka Pula, të lajmrohen me daten 25.07.2014 në ora 10:00 per konsultime njëkosisht edhe pë nota.


Njoftim

Njoftohen studentet se kKonsultimet te Prof.Dr.Skender Ahmeti ne lende Kontabiliteti i menaxhmentit - master do te mbahen te marten, me date 29.07 (pas bajramit, per shkak te provimit pranues). Nese dikush e ka me urgjencë, mund te ja skenoj punimin dhe te ja dergoj përmes e-mailit. Per kohen e sakte te konsultimeve, do t'i informoj ne ndërkohë.


Lajmerim

Lajmrohet stafi i FB qe  me prezencen e tyre ne kete jave te ndihmoje ne pergaditjen dhe mbajtjen e procesit te testit final per pranimin e studenteve te rinje ne UNHZ.

Dekanati


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit te pare, departamenti KF, qe provimi nga lenda Makroekonomia 1, te prof.But Deda, e cila eshte e parapame te mbahet me 09.006.2014, respektivisht me  19.07.2014 (e shtune), do te mbahen me 22.07.2014 (e marte) ne ora 15:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit bachelor qe dhenia e notave dhe konsultimet nga provimi i riorganizuar Menaxhmenti i NVM-ve do te behen me date 22. 07.2014 dite e Marte ora 10 : 00 ne Fakultetin e Biznesit.

Me rrespekt
Komisioni


Njoftim

Njoftohen studentet e viti te pare, drejtimi AB, se evidentimi i notave dhe konsultimet ne lenden Bazat e Biznesit do te mbahen te merkuren prej ores 10:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e viti te dyte, drejtimi KF, se konsultimet dhe evidentimi i notave ne lenden Menaxhimi i operacioneve, do te realizohet te merkuren me date 23.07.2014, duke filluar prej ores 11:00.


Njoftim

Njoftohen studente e vitit te parë drejtimi AB qe konsultimet ne lenden "Hyrje ne Statisitike" tek MSc.Mimoza Luta do te behen te marten me dt.22.07.2014 ne ora 13:00. Studentet te cilet deshirojne te shohin testet mund te kontaktoj asistenten e tyre ne email deri me dt.21.07.2014.

Me respekt,
MSc.Vjosa Hajdari


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit te pare, departamenti KF, qe provimi nga lenda Makroekonomia 1, te prof.But Deda, e cila eshte e parapame te mbahet me 09.006.2014, respektivisht me  19.07.2014 (e shtune), do te mbahen me 22.07.2014 (e marte) ne ora 11:00.


Njoftim

Konsultimet dhe evidentimi i notave në lënden Vlerësimi i Korporatave tek Prof.Asoc.Dr. Rrustem Asllanaj do të mbahen ne diten e merkure me 23.07.2014 ne oren 11:00


Ju njoftojme se diten e shtune, te diele, dhe te hene, pra me daten 19, 20, 21 Korrik 2014, Policia e Kosoves do merr ne perdorim hapesirat e Fakultetit te Biznesit dhe ato te Fakultetit Juridik, per nevoja te provimit pranues ne polici.

Ne do mund te perdorim vetem objektin D ku punon Dekanati, dhe ku do vazhdoje pranimi i aplikacioneve per rexhistrim ne FB. Do punoje Dekanati dhe Administrata e FB.

Te gjithe mesimdhenesit qe kane caktuar aktivitetet ne keto tre dite, duhet t'i caktojne ne nje date tjeter. Gjitha hapesirat do jene ne perdorim te Policise se Kosoves.

Dekanati


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit Master, viti dytë.
Departamentet: Administrim Biznesi, Administrim Biznesi në gjuhën boshnjake dhe dep. Kontabilitet Financa, se prej dates 18.07.2014 mund të lajmrohen në administrat për t'i vërtetuar notat.


Ftohen te gjithe bartesite e lendeve ne FB, qe te dorezojne me kohe procesverbalet e evidentimit te notave ne provimet e afatit te Qershorit 2014. Vonesat ne dorezimin e procesverbaleve mund te krijojne veshtersi dhe probleme ne procesin akademik te cilat eshte shume veshtire me pastaj te evitohen


Obavještenje

Obavještavaju se studenti  II godine,  master studija, smjera ABB, da će se konsultacije iz predmeta Preduzetnistvo , kod Prof. Husnije Bibuljice , održati  15.07.2014 god. (utorak) u 15:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e viti te I ( pare) se evidentimi i notave ne SEMS ne lendet "metodat kerkimore dhe menaxhimi strategjik II", eshte realizuar me daten 10.07.2014.

Prof.Ass.Dr.Florin Peci.


Lajmerim

Lajmrohen studentët e vitit të dytë niveli Master, Dep. KF se Provimi i Lëndës: Financat e Korparatave do të mbahet me dt. 14.07.2014 e Hene në orën 15:00


Njoftim

Njoftohen te gjithë studentet e vitit III, drejtimi KF, se të shtunden me datë: 12.07.2014 duke filluar nga ora 9:30 do të jepen NOTAT dhe mbahen KONSULTIMET në lëndën e Politikes së Investimeve në Biznes dhe në lëndën e Kontabilitetit Bankar. Me qenë se numri i studenteve te cilët i janë nënshtruar këtyre provimeve është i vogël, atëherë publikimi i rezultateve do të bëhet aty për aty në prani të studentëve.


Orari i provimeve te ri-organizuara


 Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master drejtimi KF qe provimet Organizimi dhe Menaxhmenti dhe Menaxhmenti Bankar do te mbahen diten e Hene date 14.07.20141 ora 16:00.

Me shume rrespekt
Dr. Ibish Mazreku


Obavještenje

Obavještavaju se studenti I i II godine,  bachelor studija, smjera ABB, da će se konsultacije iz predmeta Mikroekonomija , kod Prof. Husnije Bibuljice , održati  14.07.2014 god. (ponedeljak) u 11:00h.


NJOFTIM

Njoftohen studentët e Fakultetit të Biznesit, që për shkakë të parregullësive të evidentuara në procesin e organizimit, mbajtjes dhe vlerësimit në disa provime në afatin e qershorit, Dekani i Fakultetit të Biznesit Prof. Asoc. Dr. Fadil Govori, ka marrë vendim që të anulojë këto provime:

Në departamentin AB anulohen këto provime:

Kodi

Lënda

Data

Grupi

Mësimdhënësi

11071

Bazat e biznesit

20.06.2014

A+B

Msc. Sokol Domniku

11072

Bazat e biznesit

20.06.2014

C

Msc.Sokol Domniku

1220

Menaxhmenti i NVM

27.06.2014

A+B

Msc.Sokol Domniku

1203

Menaxhmenti i NVM

27.06.2014

A+B

Msc.Sokol Domniku

13032

Planifikimi mikroekonomik

19.06.2014

B

Msc.Sokol Domniku


Në departamentin KF anulohen këto provime:

 

Kodi

Lënda

Data

Grupi

Mësimdhënësi

21131

Bazat e kontabilitetit

14.06.2014

A+B

Msc. Sokol Domniku

1214

Menaxhimi i operacioneve

14.06.2014

A+B

Msc.Sokol Domniku

 
Për orarin e riprovimit në këto lëndë studentët do të njoftohen përmes Web-faqes së Fakultetit të Biznesit.
Të gjitha provimet e anuluara do të mbahen nga komisione me kompetencë të plotë në fushat relevante.

Orari i provimeve te ri-organizuara

DEKANATI


Lajmerim

Njoftohen studentet e nivelit master, qe krejt konsulltimet te prof.Fadil Govori, parapame te mbahen  me 08.07.2014 (e marte), do te mbahen me 09.07.2014 (e merkure) ne te njejten kohe.


Njoftim

Profesori But Dedaj ka njoftuar se provimi ne lenden e Makroekonomise ne F. e Biznesit do te mbahet me 19 korrik ne ora 11:00, testi i 3-te dhe final.


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit te pare, departamenti KF, qe provimi nga lenda Makroekonomia 1, te prof.But Deda, e cila eshte e parapame te mbahet me 09.006.2014, do te mbahet me 19.07.2014 (e shtune) ne ora 11:00.


Lajmerim

Lajmerohen studentet ne nivelin MA, viti i I, se konsultimet ne Menaxhmentin Strategjik II, do te mbahen me daten 08.07.2014, duke filluar prej ores 10:00-12:00 dhe 13:00-15:00, per te dy dep. AB dhe KF, ne dekanat tek Prof.Ass.Dr.Florin Peci.


Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet drejtimi AB viti i dyte  se konsultimet nga lenda Ekonomia Nderkombetare do te mbahen ne date 8 Korrik duke filluar nga ora 10.
Mesimdhenesi: Prof Dr Besim Beqaj


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të niveli Master, Dep. AB.dhe KF, në Lëndën: E drejta e UE-së tek Prof. Remzije Istrefi  se evidentimi i notave do të mbahet me daten 07.07.2014, duke filluar prej orës 16:00(KF) dhe 16:30 (AB).


Lajmerim

Informohen studentët e Vitit të Dytë të drejtimit  KF dhe AB, se më datë 07.07.2014 e Hëne, nga ora 10:00, do të mbahen konsultimet në Lënden Mikroekonomia.

Notat do të qiten në indeks po ate ditë të Hënen  me 07.07.2014 nga ora 11 00.

Lista e studeneteve per konsultime

 Dr.sc. Halit Shabani


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit të dytë Niveli Master, se provimi i Lëndës: Lidershipi -  Prof.Shyqri Llaci do te mbahet të shtunden me dt. 05.07.2014 në oren 11:00


Obavještenje

Obavještavaju se studenti II godine, master studija ,  da će se ispit iz predmeta  Pravo EU,  kod Prof.Sefera Medjedovića, predvidjen za   05.07.2014 održati 08.07.2014 (Utorak) u 16:00h.


Lajmerim

Informohen studentet e Vitit te Pare KF, se me date 04.07.2014 e Premte, nga ora 12:00, do te mbahen konsultimet ne Lenden Bazat e Kontabiltetit.


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave dhe konsultimet e AB Viti i Dyte nga lenda Analiza Statistikore mbahen qe me dt 4.07.2014 nga ora 14.00 ne Sallen A4. Ndersa per Hyrjen ne STATISTIKE  nga ora 14.30, Viti i Pare, KF dhe AB.

Me respekt
Artan Nimani


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te nivelit Master se provimi ne lenden Kontabiliteti për Menaxher do te shtyhet per daten 10.07.2014 ne ora 16:00


Njoftim

Te nderuar studente,
ju njoftojme se konsultimet per provimin "Shkrimi akdemik ne biznes", te mbajtur me 25.06.2014, te dr.Vehbi Miftari, do te mbahen te premten, me 04.07.2014, ne oren 16.00.


Njoftim

Njoftohet studentja Miranda Potoku se eshte berë nje gabim teknik gjatë vlersimit te testit ne Lenden Ekonomika menaxheriale, Niveli Master, çka do te thotë nuk ka marrë notë pozitive.


Lajmërim

Njoftohen studentet te vitit te dytë, nivelit master, departamentit  KF,  qe konsulltimet nga lënda Lidershipi te Prof.Berim Ramosaj do te mbahen te shtunen ne ora 13:00h.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti II godine,  bachelor studija, smjera ABB, da će se konsultacije iz predmeta Monetarna ekonomija, kod Prof. Muhamet Sadiku, održati  04.07.2014 god. (petak) u 15:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat ne lenden Gjuha angleze I - Msc.Shqipe Husaj shenohen diten e hene date 7 korrik 2014


Njoftim

I njoftojmë studentet në listen e mëposhtme se thiren në konsultime ne lënden Bazat e Kontabilitetit me 03.07.2014 në oren 10:00.

Vahide Tolaj
Gentiana Binakaj
Besarta Tmava
Florian Mucaj
Jashar Lajci
Gzim Brahimaj
Armend Bicaj


Prof. Dr. Fatos Ukaj


Lajmerim

Lënda: EKONOMIA BANKARE
Profesori: Prof. Asoc. Dr. Fadil Govori

Të gjithë studentët që kanë hyrë në provim me shkrim nga lënda EKONOMIA BANKARE ftohen në konsultime me datë 2 Korrik 2014, në ora 12:00. Të gjithë ata do të kenë një mundësi plus për provim me gojë.

Shëndet dhe shumë sukses,
Prof. Asoc. Dr. Fadil Govori


Obavještenje

Obavještavaju se studenti druge godine da će konsultacije iz predmeta Finansijsko računovodstvo biti održane u 14 : 00 , 01.07.2014.

Prof.Dr. Husnija Bibuljica


Njoftim

Notat nga lënda Ekonomia Monetare,
Prof.As.Dr.Halit Shabani & Ph.D.(c) Labeat Mustafa - Fakulteti i Biznesit, Drejtimi AB, viti i dytë.

Notat do të qiten në indeks të enjten me 03.07.2014 nga ora 10 00.
Prof. As. Dr. Halit Shabani


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master, se provimi i Lëndës Politikat ekonomike të Be-së i paraparë të mbahet me dt.28.06.2014 është shtyrë me dt. 04.07.2014 e premte në ora 12:00


Lajmerim

Lajmerohen studentet e fakultetit te biznesit, drejtimi KF, viti I se konsultimet dhe marrja e notave ne lenden Menaxhment behet me date 02.07.2014 (e merkure) ne oren 11.00.


Njoftim

Njoftohen studentet e FB se konsultimet ne lenden Bazat e Menaxhmentit ne provimin e dates 28.06.2014 tek Prof.Ass.Dr.Florin Peci, do te mbahen te marten me date 01.07.2014, prej ores 11:00.


Njoftim

Njoftohen të gjitthë studentët e nivelit Master, dep. MBNJ se provimi Teorija e vendimmarrjes Prof. Justina Pula, i paraparë të mbahet me 30.06.2014 do të mbahet me dt. 02.07.2014 në orën 17:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master dep. KF se Provimi i Lëndës: Organizimi dhe menaxhmenti Prof. Ibish Mazreku, do të mbahet me dt. 10.07.2014 në orën 16:00.

Njoftohen studentët e nivelit Master dep. KF se Provimi i Lëndës: Menaxhmenti Bankar Prof. Ibish Mazreku, do të mbahet me 10.07.2014 në orën 16:00.

Njoftohen studentët e nivelit Master dep. KF se Provimi i Lëndës: Financat e sigurimeve Prof. Ibish Mazreku, do të mbahet me 11.07.2014 në oren 16:00.


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e viti të II-të niveli Master, se provimi i paraparë të mbahet me dt.01.07.2014 do të mbahet me 03.07.2014 e ejte në oren 15:00. Lënda: Teorit Bashkohore të Menaxhmentit


Njoftim

I njoftojmë studentet e gjenerates së vjeter te cilet nuk kane hyre ne provim Bazat e kontabilitetit me daten 25.06.2014, e te cilet jane te regjistruar ne listen e dyte, qe provimi ne lënden Bazat e kontabilitetit do te mbahet me daten 26.06.2014, ne ora 10:00.

Dekanati


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit KF, se të premtën – 27.06.2014 në orën 10:00 mund të vijnë ti marrin notat në indeks në lëndën “Bazat e Biznesit” në kabinetin Nr.1. Konsultimet mbahen të njejtën ditë, prej orës 10:00 – 11:00.                        

Fjolla Trakaniqi


Lajmërim

Njoftohen studentet e vitit të III, departamentit AB, qe provimi tek lënda Ekonomia e tranzicionit, te Prof.Haki Shatri, i parapam të mbahet me 23.06.2014, mbahet me 27.06.2014 (E premtë) ne ora 15:00.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti treće  godine, ABB smjera da ce se ispiti iz predmeta Organizacija preduzeca i  Menadzment ljudskih resursa odrzati 03.06.2014 u 15:00 časova.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e fakultetit te biznesit, drejtimi AB, viti III se konsultimet ne lenden e organizimit te ndermarrjes mbahen me date 25.06.2014 ne oren 11.00.


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te pare, niveli Master, ne departamentin e Burimeve Njerezore, se provimi i parapare me daten 02.07.2014, ne lenden 'Organizimi i procesit te trajnimit dhe mesimdhenies" tek Pro.Dr.Besnik Krasniqi, do te shtyhet per daten 07.07.2014, ne te njejten kohe.


Lajmërim

Njoftohen studentet e vitit të III,  departamentit KF, qe provimi nga lënda Korporatat e sigurimeve te Prof.Ibish Mazreku dhe Prof.Haki Shatri, i parapam të mbahet me 25.06.2014, do të mbahet me 27.06.2015 (E premte) ne ora 14:00.


Njoftim
 
Njoftohen të gjithë studentet e drejtimit KF dhe AB viti i parë, që kanë hyre në provim, në lëndën E drejta biznesore se notat mund te merren dhe konsultimet do të mbahen me date 23. 06. 2014 në  Ora 15:00

Mësimdhënëse e lëndës,
Mervete Shala


Njoftim

I njoftojmë studentet e gjenerates së vjeter qe provimi ne lënden Bazat e kontabilitetit do te mbahet me daten 25.06.2014 në provim mundë të hyjnë edhe studentet te cilet nuk kanë pasë sukses në provimin e mbajtur me daten 14.06.2014 e që janë të gjenerates së vjeter.

Me respekt,
Dr. Fatos Ukaj


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit AB, se të hënën – 23.06.2014 në orën 10:00 mund të vijnë ti marrin notat në indeks në lëndën “Bazat e Marketingut” në kabinetin Nr.1. Konsultimet mbahen të njejtën ditë, prej orës 11:00 – 11:30.

Fjolla Trakaniqi


Lajmërim

Lajmërohen studentet e vitit të I,  departamentit KF, gupit C, qe provimi tek lënda Bazat e biznesit  te prof.Fjolla Trakaniqi mbahet me 24.06.2014 (e martë) ne ora 9:00.

Lista e studenteve qe duhet ti parashtrohen provimit


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit II, qe provimi Analiza statistikore te Prof.Artan Nimani, i cili eshte i parapam te mbahet me 27.06.2014 ne ora 11:00, do te mbahet te njejten dite (27.06.2014) ne ora 15:00.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të tretë të nivelit bachelor në fakultetin e Biznesit, që me rastin e parashtrimit të kërkesës për temën e diplomës janë të obliguar që ta
protokolojnë në zyrën e protokolit dhe ta dorëzojnë në zyrën e Sekretarit, në mënyrë që të shqyrtohen dhe përcaktohen mentorët e propozuar nga ana e tyre. Kërkesa duhet të
përmbajë emrin e mentorit,lëndën dhe temën e diplomës.

Dekanati i fakultetit të Biznesit


Lajmerim

Lajmrohen studentët e vitit të parë Dep. MBNJ se me datën 01 Korrik 2014, e Hene në ora 16:00 do të mbahet provimi i Lëndës: Teorite e Sistemeve Prof. Mihane Berisha.


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e drejtimit Administrim Biznesi Viti II se konsultimet ne lenden Ekonomia Nderkombetare te Profesor Besim Beqaj mbahen diten e marte ora 24.06.2014 ora 10:00.


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e drejtimit AB viti i trete, qe kane hyre ne provim, ne lenden Organizimi i ndermarrjese dhe e kane emrin ne kete liste, se konsultimet do te bahen me 20.06.2014 ne ora 13.00 dhe notat do te merren po ate dite ne njeren nga sallat e fakultetit.

Lista me emrat e studenteve te cilet thirren ne konsultime me date 20.06.2014 ne ora 13.00 per provimin e dates 14.06.2014 nga Lenda Organizimi i Ndermarrjes.

Me respekt
Dr.Halit Shabani


Njoftim

Njoftojmë të gjithë studentet e interesuar të gjeneratës së vjeter që do të hynë në provim me 25.06.2014 në lënden Bazat e Kontabilitetit (departamenti AB), të vijnë në konsultime para provimit në mënyre që të sqarojmë formatin e provimit ( që do të mbahet me 25.06).

Konsultimet do të mbahen diten e premte me 20.06.2014 në oren 10:00, Objektin A.

Me respekt,
Msc. Vlora Berisha


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e drejtimit KF viti i pare, qe kane hyre ne provim, ne lenden Informatike se notat mund te merren dhe konsultimet do te mbahen me date 19.06.2014 ne ora 10.00, ne kabinet objekti A

Me respekt
MSc. Jahja Lataj


Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e drejtimit KF viti i dyte, qe kane hyre ne provimin " Menaxhimi i Burimeve Njerezore " se konsultimet dhe kumtimi i rezultateve do te mbahet me date 18.06.2014 ne ora 11.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti prve, druge i treće godine, bačelor studija, da će se ispiti iz predmeta Ekonomske konvencije, Sociologija i Pravo biznisa kod Prof.Sefera Medjedovića održati 23.06.2014 god. u 12:00 časova.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti treće godine, bachelor studija, da se ispit iz predmeta “Ekonomske konvencije” kod Prof.Sefera Medjedovica odlaže do daljnjeg.


Njoftim

Njoftohen studentet se me dt 16.06.2014 nga ora 12.00 ne sallen A4 behet komentimi i rezultateve dhe konsultimet per provimin Mikroekonomia 1 ne departamentit KF. Viti i pare.


Obavestenje

Obavestaju se studenti trece godine da ispit Akademsko pisanje u mjesto 16.06.2014, ce se odrzavati 23.06.2014, u 11:00 casova.


Lajmerim

Lajmerohen ligjeruesit dhe asistentet e FB, qe te paraqiten ne pune qdo dite duke filluar prej ores 8:45, me qellim te organizimit te mbajtjes se provimeve ne afatin e Qershorit.

Dekanati


Lajmerim

Lajmërohen studentët e Fakultetit të Biznesit, drejtimi AB, viti i dytë se provimi nga Lenda Mikroekonomia i parapare me daten 12 .06.2014 do te mbahet me daten 28.06.2014 ne oren 15 tek Prof. Halit Shabani.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të niveli Master, se kolokfiumi në Lëndën: E drejta e UE-së tek Prof. Remzije Istrefi do të mbahet me daten 13.06.2014 në orën 16:00 Në kolokfium mund të marrin pjesë të gjitha ata të cilët kanë marrë pjesë në ligjerata.


Njoftim

SISTEME INFORMACIONI (AB VITI III)-Provimi me 13.06.2014
Luten studentet qe ne provim te vijne sipas Orarit te shpallur ne rezultatin e Kolokviumeve.
Ne provim do te mund te hyjne vetem studentet qe kane paraqitur provimin.

Prof.Asoc.Dr. Edmond Beqiri


Njoftim

Njoftohen studentet qe konsultimet nga nga lenda " Menaxhment " te Prof. Ibish Mazreku do te mbahen diten e Enjte date 12.06.2014 ora 10. Duhet te vijne te gjithe studentet qe kane hyre ne provim me date 09.06.2014 sepse do te njoftohen me rezultatet e tyre.

Me rrespekt
Dr. Ibish Mazreku


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master viti II-të dep AB-së se takimi i rradhës me Prof. Justina Pula, Lënda Ndërmarrësia do të jetë me daten 02.07.2014 e marte ne ora 16:00
Ju lutemi ata të cilët nuk e kanë pasur rastin të bëjnë prezentimet le ti sjellin me vete.


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te trete ne KF, se provimi ne lenden"Menaxhmenti bankar" me Prof.Bashkim Nurbojen i parapare per daten 11.06.2014, do te shtyhet per daten 18.06.2014 ne ora 9:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master dep. MBNJ se provimi tek lënda: Toritë e sisetemve Prof. Mihane Berisha do të mbahet me daten05.07.2014 (e shtunde) në orën 11:00.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të niveli Master, Dep. AB. se kolokfiumi në Lëndën: E drejta e UE-së tek Prof. Remzije Istrefi do të mbahet me daten 07.06.2014 në orën 10:00 Në kolokfium mund të marrin pjesë të gjitha ata të cilët kanë marrë pjesë në ligjerata.


Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit Haxhi Zeka,në mbledhjen e mbajtur më 15.05.2014 pas shqyrtimit të ankesave, mori:

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit të Biznesit - Bachelor

Vendim për mos lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit të Biznesit - Bachelor

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit të Biznesit - Master


Lajmërim

Lajmërohen studentat te vitit të dyte, nivelit bachelor, qe konsulltimet tek lënda “Ekonomia ndërkombetare” te prof.Besim Beqaj do të mbahen me 06.06.2014 në ora 12:00.


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit Bachelor dhe Master të Fakulteti të Biznesit dhe Turizmit se me daten 07.06.2014 (shteune) nuk do të mbahen ligjeratat e as kolokfiumet.


Lajmërim

Lajmerohen studentet e viti te III-te drejtimi KF qe kollokviumi nga lenda " Korporatat e Sigurimeve" grupi A dhe B do te mbahet diten e Premte, date 06.06.2014 ne ora 13 : 00.

Me respekt
Profesoret


Lajmërim

Lajmërohen studentet departamentit KF, të vitit të dytë, nivelit master, qe ligjeratat tek lënda "Menaxhmenti bankar" te Prof.Ibish Mazreku nuk do të mbahen sot (02.06.2014).


Lajmërim

Lajmrohen studentet e MA viti i pare, KF se konsultimet ne lenden Metodat kerkimore me Prof.Ass.Dr.Florin Peci, do te mbahen te henen me date 02.06.2014, duke filluar prej ores 15:00(grupi 1) 15:30 (grupi 2) dhe 16:00 (Grupi 3)


Lajmërim

Lajmërohen studentët e viti të II-të, Deparatamenti KF, Grupi A dhe Grupi B, se kolokviumi i II-të në lëndën Taksat dhe Korporatat, Mësimdhënës: PhD (c) Brikenda Vokshi, do të mbahet ditën e martë me datë 03.06.2014, prej orës 11:00 në sallat A5, A6 dhe C2.

Me respekt: Brikenda Vokshi


Lajmërim

Lajmërohen studentët e Fakultetit të Biznesit, drejtimi AB, viti i dytë se kollokviumi i dytë në lëndën Ekonomia Monetare tek Prof. As. Halit Shabani & PhD(c) Labeat Mustafa, do të mbahet të martën me 03.06.2014 në ora 10 30.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të niveli Master, Dep. AB. se kolokfiumi në Lëndën: E drejta e UE-së tek Prof. Remzije Istrefi do të mbahet me daten 07.06.2014 në orën 11:00 Në kolokfium mund të marrin pjesë të gjitha ata të cilët kanë marrë pjesë në ligjerata.
 

 

 

 

 

 


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit Master viti II-të Dep. KF se nesër me daten 31.05.2014 në ora 11:00 do të mbajnë ligjerata me Prof Berim Ramosja Lënda: Lidershipi


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të niveli Master, Dep. KF. se kolokfiumi në Lëndën: E drejta e UE-së tek Prof. Remzije Istrefi do të mbahet me daten 07.06.2014 në orën 11:00
Në kolokfium mund të marrin pjesë të gjitha ata të cilët kanë marrë pjesë në ligjerata.


 Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit te pare departamenti Kontabilitet dhe financa se ligjeratat ne lenden Makroekonomia I do te mbahen te premtetn me date 30.05.2014 sipas ketij orari:

Grupi B ora 8.00 dhe
Grupi A ora 10.40

Me respekt
MSc. Ariana Xhemajli


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të drejtimit: Administrim Biznesi se kolokviumi i dytë në lëndën E drejta biznesore do të mbahet të Shtunen me date 31 .05.2014 sipas ketij orari:

Grupi A : në ora 10:00;

Grupi B : në ora 11:00;

Grupi C : në ora 12:00;

Mësimdhënëse e lëndës:

Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte grupi A dhe B qe diten e shtune dt.31.05.2014 do te mbahet zevendesimi i ushtrimeve ne lenden "Ekonometria 1" sipas ketij orari:

Grupi A ne ora 09:20 salla A1
Grupi B ne ora 10:40 salla A1


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të drejtimit: Administrim Biznesi se ligjëratat e humbura më 01.04.2014 në lëndën "Shkrim akademik", do të zevendësohen të hënën, me 02.06.2014, sipas ketij orari:

Grupi i parë: 13.00, salla A2 ose A3;
Grupi i dytë: 14.40, salla B2;
Grupi i tretë: 16.00, salla A5

Mesimdhenesi: Dr. Vehbi Miftari


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor, Departamenti Kontabilitet dhe Financa se ligjerata zevendesuese për lëndën Bazat e Ndermarresise bëhet ditën e enjte, më datë 29.05.2014 sipas ketij orari:
Grupi B - 10:40
Grupi A - 12.00

Mësimdhënësi i lëndës:
Driton Sylqa, Ligjërues


Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të II-të, Departamenti KF se ligjeratat zavendësuese ne lëndën Menaxhimi i Burimeve Njerezore, do të mbahen sipas këtij orari me date 28.05.2014, e Merkure.

Grupi A: prej orës 14:40-16:00 Salla B2

Grupi B: prej orës 16:00-17:20 Salla B2

Ligjeruese: Theranda Beqiri


Njoftim

Provimi te Lënda: Menaxhimi dhe planifikimi Prof. Fetah Reçica
I paraparë të mbahet me daten 01.07.2014 do të mbahet me datën 30.06.2014 në oren 16:00


Lajmerim

Lajmrohen studentet e viti te dyte ne nivelin MA se kolokviumi ne leden "E drejta e EU-se" me Prof.Ass.Remzije Istrefi, do te mbahet te shtunen me date 07.06.2014, per te 2 drejtimet, duke filluar prej ores 9:30.Ne fillim te semestrit studentet e evidentuar ne listen e bashkangjitur jane percaktuar per te vijuar ligjeratat ne lenden e lartpermendur, prandaj te njejtit kane te drejte te hyjne ne kolokviumin me daten 07.06.2014, dhe ne provim me daten 30.06.2014.Studentet te cilet nuk jane ne listen e bashkangjitur, nuk kane te drejten e hyrjes ne kolkovium dhe ne provim.

AB - E drejta e EU-së - Prof. Remzije Isrefi - Studentët të cilët kanë të drejtë t’i nënshtrohen provimit

KF - E drejta e EU-së - Prof. Remzije Isrefi - Studentët të cilët kanë të drejtë t’i nënshtrohen provimit


NJOFTIM

Lajmrohen të gjithë studentët të cilët vijojnë mësimin tek Lënda: Ndërmarrësia me Prof. Justina Pula, për arsyje personale ligjeratat nuk do të mbahen deri me datën 09.06.2014 po në të njejtën orë.


Njoftim per kollokviumin e dyte ne lenden "Kontabiliteti i Tatimeve"

Njoftohen studentet e vitit të tretë të drejtimit Kontabilitet dhe Financa (Gr. A dhe B) se kollokviumi i dytë në lëndën "Kontabiliteti i tatimeve", do të mbahet me datën 28.05.2014, E mërkurë, duke filluar prej orës 08:40 - 09:20, në sallën A5 dhe A6.

Msc. Fidane Spahija Gjikolli


Lajmerim

Lajmrohen studentet e viti te dyte ne nivelin MA se kolokviumi ne leden "E drejta e EU-se" me Prof.Ass.Remzije Istrefi, do te mbahet te shtunen me date 24.05.2014, per te 2 drejtimet, duke filluar prej ores 9:30.


Njoftim

Te nderuar studentë - viti i pare AB
Ushtrimet "Shkrim Akademik", nuk do te mbahen te premten (23 maj) nga ora 13:20 - 18:40. Ato do te zevendesohen te marten me 27 maj me kete orar: 13:20 - 14:40 (grupi i dyte dhe i katert - salla A2)
nga 14:40 - 16:40 (grupi i pare dhe i trete - salla C2)

Mr. Naime Beqiraj


Lajmërim

Lajmërohen studentët e vitit të II-të, Departamenti KF se kollokviumi i II ne lëndën Menaxhimi i Burimeve Njerezore do të mbahet sipas këtij orari me date 26.05.2014

Grupi B:
Grupi III do te jetë nga shkronja A-F prej orës 8 :15-9:00 Salla A2

Grupi IV do te jetë nga shkronja G-e tutje prej orës 8 :15-9:00 Salla A3

Grupi A:
Grupi I do te jetë nga shkronja A-F prej orës 9:.15-10:00 Salla A1

Grupi II do te jetë nga shkronja G-e tutje prej orës 10:15-11:00 Salla A1

Ligjeruese: Theranda Beqiri
Ass : Alma Shehu


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi,se zëvendësimi i datës 17.04.2014 në lëndën: Bazat e Marketingut do të mbahet me 24.05.2014. sipas këtij orari.

Grupi A:
Grupi A1: 9:20 - 10:40
Grupi A2: 10:40 - 12:00

Grupi B:
Grupi B1: 12:00 - 13:20
Grupi B2: 13:20 - 14:40

Fjolla Trakaniqi


Lajmerim

Lajmrohen studentet e viti te I (pare) ne nivelin MA se konsultimet ne lenden "Metodologjia e hulumtimit" te Prof.Ass.Dr.Florin Peci do te mbahen te enjeten me date 22.05.2014 prej ores 14;00. Te gjithe studentet te cilet kane hyre ne provim duhet te vijne ne konsultime. 

Prof.Ass.Dr.Florin Peci


MASTERIADA

Lajmrohen studentët e vitit te II-të niveli Master, se me daten 30.05.2014 e premte në orën 20:00 do të mbahet ndeja e parë ( Masteriada ).

Për më shumë informata rreth organizimit kontaktoni me organizatorët dhe personat pergjegjës të departamenteve.

Të shtunen gjatë ligjeratave mund të kontaktoni me këta përsona:

Rialda Muharremi - ABB

Gresa Domniku - KF

Valentina Bajramaj - AB


Obavještenje

Obavještavaju se studenti III godine, smjer AB, da će se predavanja kod Prof. Halida Kurtovića održati 22.05.2014 god. (Četvrtak) u 10:00h, dok će se predavanja na master studijama održati u 16:00h.


Obavještenje za akademsko osoblje

Obavještava se akademsko osoblje Fakulteta Biznisa da se akademska godina na Bachelor studijama završava 30. Maja 2014 god. S’obzirom da su neka predavanja propuštena zbog praznika, očekuje se da budu nadoknadjena subotom, i da se kao dokaz prilože liste potpisa studenata. Predavanja će biti monitorisana od strane Dekanata.


Njoftim

Njoftohen studentet e KF viti II qe ushtrimet zevendesuese per lenden Menaxhimi i Burimeve Njerezore do te mbahen diten e Merkure ne daten 21.05.2014. Departamenti KF viti III diten e merkure date 21.05.2014 per lenden Politikat e Investimeve ne Biznes dhe viti i II-te AB lenda Ekonomia Nderkombetare ne daten 23.05.2014 diten e Premte.

Asistentja e lendeve,

Alma Shehu Lokaj


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i dytë në lëndën Bazat e Marketingut do të mbahet të mërkurën me 21.05.2014 në Sallën C2 sipas këtij orari:

Grupi I: 1-82 prej orës 8:00 – 8:45.
Grupi II: 83-164 prej orës 8:55 – 9:40.
Grupi III: 165-246 prej orës 9:50 – 10:35.

Lista bazat e marketingut

Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Suksese
Fjolla Trakaniqi


Lajmërim për gjithë stafin akademik

Lajmerim per gjithe stafin akademik te Fakultetit te Biznesit se viti akademik per studimet Bachelor do perfundoje me daten 30 Maj 2014.
Me qenese disa nga ligjeratat e parapara jane humbur si rezultat i festave atehere te njejtat duhet te zevendesohen gjate diteve te shtunde, dhe per kete duhet te sjellin deshmi listat e studenteve, krahas kesaj ponjashtu zavendesimet e ligjeratave do te monitorohen nga Dekanati


Lajmërim

Lajmerohen studentat vitit te parë, nivelit master, se ligjeratat tek lënda Lidershipi te Prof.Berim Ramosaj do të mbahen te shtunden (17.05.2014) ne ora 11:20


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se zëvendësimi i datës 09.05.2014 në lëndën: Bazat e Ndërmarrësis do të mbahet sipas këtij orari.

Grupi A:
E hënë 19.05.2014.

Grupi A1: 12:00 - 13:20
Grupi A2: 13:20 - 14:40

Fjolla Trakaniqi


Lajmerim

Lajmërohen studentet vitit të parë të drejtimit MBNJ, niveli master, se ligjeratat tek lënda Modelet e kompetencës, te Prof.Ymer Havolli të cilat janë të parapara të mbahen sot ( 16.05.2014-e Premte) ne ora 16:00, do të mbahen të Marten (20.05.2014) ne ora 16:00.


Njoftim

Prof. Shyqri Llaci Lënda: Lidershipi
Informohen studentët e vitit II-të niveli Master, Dep. Administrim Biznesi, se të shtunden me 17.05.2014 do të mbahet mësimi prej orës 11:00


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te pare MA, se ligjeratat e parapara ne Menaxhimin Strategjik te mbahen te marten me date 13.05.2014, do te mbahen te merkuren me date 14.05.2014


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi, se zëvendësimi i datës 01.05.2014 në lëndën: Bazat e Marketingut do të mbahet sipas këtij orari.

Grupi B.
E hënë 12.05.2014.

Grupi B1: 12:00 - 13:20
Grupi B2: 13:20 - 14:40

Grupi A:
E martë 13.05.2014.

Grupi A1: 8:00 - 9:20
Grupi A2: 13:20 - 14:40

Fjolla Trakaniqi


Lajmerim

Lajmrohen studentët e vitit të dytë Master, se Kolokfiumi i paraparë të mbahet këtë të shtunde me dt. 10.05.2014 është shtyrë për dt. 17.05.2014 po në të njejtën orë.

Lënda: Lidershipi Prof. Shyqri Llaci


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te drejtimit: Administrim Biznesi se ligjeratat e humbura me 28.04.2014 ne lenden "Shkrim akademik", do te zevendesohen te merkuren, me 07.05.2014, sipas ketij orari:
Grupi i pare: 13.00, salla A2 ose A3;
Grupi i dyte: 14.40, salla B2;
Grupi i trete, 16.00, salla A5

Mesimdhenesi:
Dr. Vehbi Miftari


Njoftim

Student te nderuar , me kerkesen tuaj per ndryshim orari per arsye se te njejten kohe keni ligjerate dhe ushtrime ne tri lende, ju njoftoj qe ushtrimet nga lenda Hyrje ne Statistike, Departamenti Kontabilitet dhe Finance KF viti I-re ,GR B , do te mbahen sipas ketij orari te Merkuren duke filluar nga ora 8:00 Grupi I -re qe do zgjase deri ne oren 9:00, pastaj fillon Grupi II - te nga ora 9:00 deri ne oren 10:00 ne sallen A2.

Me respekt,
MSc.Venera Kelmendi


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë departamenti AB që kolokviumi në lënden Bazat e kontabilitetit do te mbahet me daten 06.05.2014, ndarja e grupeve do te jete sipas orarit te ligjeratave.


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te II MA se ligjeratat ne lenden "E Drejta e EU" me Prof.Ass.Dr.Remzije Istrefi nuk do te mbahen sot, por do te zavendesohen javen e ardhshme me daten 10.05.2014.


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit te Biznesit se konsultimet per provimin nga lenda "Shkrim akademik" mbahen te henen, me 5 maj, ne oren 15.00.

Dr. Vehbi Miftari


Njoftim

Njoftohen të gjithë studentet që konsultimet te Prof. Rrustem Asllanaj do të mbahen me datën 10.05.2014 ne orën 12:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet dhe notat ne lenden Politikat Ekonomike te BE-se te Prof.Asoc.Dr.Gazmend Qorraj jane te Henen me 5 Maj ora 12 ne njeren nga sallat e fakultetit.


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit KF qe ligjerata nga lenda " Lidershipi " te Prof.Dr. Berim Ramosaj do te mbahet neser dite e shtune date 03.05.2014 nga ora 11:20.

Me rrespekt
Dekanati


Njoftim

Lajmrohen studentët e nivelit Master, Dep. AB-si se sot nuk do të mbahen ligjeratat me Prof. Fadil Govorin Lënda: menaxhmenti Finaciar i Avancuar.


Njoftim

Konsultimet nga lënda: Teoria e Sistemeve mbahen me datën 17 Maj 2014 (E Shtunde) në ora 11:00.

Prof. Dr. Mihane Berisha


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te I (pare), ne lenden Bazat e Menaxhmentit, te Prof.Ass.Dr.Florin Peci, se konsultimet e parapara per diten e merkure 30.04.2014, do te mbahen duke filluar nga ora 14:00.


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti I (prve) godine da će se konsultacije iz predmeta “Pravo biznisa” za oba departamenta (ABB i MTHO), održati 02.05.2014 godine u 13h.

S’poštovanjem,
Prof.dr.Sefer Međedović


Njoftim

Njoftojm studentetë e KF-se, Viti I. Se kolokfiumi nga ëenda: Hyrje në STATISTIKE mbahet me dt 29.04.14 ne ora 15.00.
Salla A1, A2, A5 dhe A6.

Me respekt
Artan Nimani


Njoftim

28.04.2014

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013-2014 në mbledhjen e mbajtur me 17.04.2014 mori :


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor, Departamenti Kontabilitet dhe Financa se marrja e notave për lëndën Menaxhment bëhet ditën e mërkurë, më datë 30.04.2014, ora 11:00.

Mësimdhënësi i lëndës:
Driton Sylqa, Ligjërues


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e nivelit master,dep. AB te cilet vijojn ligjeratat tek lenda "Menaxhmenti financiar i avancuar tek Prof.dr. Fadil Govori, tani e tutje do te mbahen te merkureve prej ores 16:00h deri ne oren 18:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte KF te cilet kane emrin ne kete liste se konsulltimet nga lenda Mikroekonomia do te behen te Enjeten me dt. 29.04.2014 ne ora 10 - 11 . 

Lista me emrat e studenteve te cilet thirren ne konsultime

Me respekt,
Halit Shabani


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me komision, në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të martën-29.04.2014 në orën 9:00 - 9:30.

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Administrim Biznesi, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me komision, në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të martën - 29.04.2014 në orën 9:30 - 10:00.

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa, se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të martën - 29.04.2014 në orën 8:00 - 8:30.

Studentët e gjeneratës së vjetër mund të vijnë t’i marrin notat në indeks të njejtën ditë, prej orës 8:30 - 9:00

Suksese

Me respekt
Fjolla Trakaniqi


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit të Biznesit se ligjëratat në lëndën "Shkrim akademik" te prof. Vehbi Miftari, të parapara për ditën e hënë, dt. 28.04.214, do të shtyhen për një ditë tjetër. Studentët do të lajmërohen përmes faqes zyrtare të universitetit për kohën e zëvendësimit të tyre.

Mësimdhënësi: Dr. Vehbi Miftari


Lajmërim

Lajmërohet stafi akademik dhe administrativ i fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së, se sot në ora 13.30 duhet të jenë prezent në amfiteatrin nr. 1 të fakultetit Juridik, për pritjen e Kryeministrit. Prezenca juaj është e obligueshme.

Ligjëratat dhe ushtrimet që janë të parapara prej orës 13.30. deri në 15.00, nuk do të mbahen, por do të zëvëndësohen.

Menaxhmenti


Obavještenje

Obavještavaju se studenti I i II godine, master studija, da će se konsultacije iz predmeta Računovodstvo za menadzere i Preduzetnistvo, kod prof.Husnije Bibuljice, održati 25.04.2014 godine (petak) u 16:00 časova.


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit master qe ligjeratat nga lenda " Lidershipi" te Profesor Shyqeri Llaci do te mbahen kete te shtune date 26.04.2014 ne orar te njejte.

Me rrespekt,
Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte KF te cilet kane emrin ne kete liste se konsulltimet nga lenda Mikroekonomia do te behen te Enjeten me dt. 24.04.2014 ne ora 13 - 14 .
Me respekt Halit Shabani


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor, Departamenti Kontabilitet dhe Financa se marrja e notave për lëndën Menaxhment bëhet ditën e hënë, më datë 28.04.2014, ora 11:00.

Mësimdhënësi i lëndës:
Driton Sylqa, Ligjërues


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti I (prve) godine da će se usmeni ispit iz Mikroekonomije za oba departamenta (ABB i MTHO), održati 25.04.2014 godine u 12h.

S’poštovanjem,
Prof.dr.Safet Kalač


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte AB te cilet kane emrin ne kete liste se konsulltimet nga lenda Mikroekonomia do te behen te Enjeten me dt. 24.04.2014 ne ora 11- 12 .

Me respekt,
Halit Shabani


Njoftim për diploma

Njoftohen studentët nga lista e poshtëshënuar, se diplomat mund t’i tërheqin duke filluar nga data 23.04.2014 prej orës 10, në zyrën e diplomave në ndërtesën e Rektoratit.


 Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të II-të, Departamenti KF se kollokviumi në lëndën Menaxhimi i Burimeve Njerezore do të mbahet me datë 28.04.2014, sipas këtij orari:

Grupi A:
Grupi I do te jetë nga shkronja A-F prej orës 9.20-10.00 Salla A1
Grupi II do te jetë nga shkronja G-e tutje prej orës 10;00-10;40 Salla A1

Grupi B:
Grupi III do te jetë nga shkronja A-F prej orës 11:00 :11;40 Salla A1

Grupi IV do te jetë nga shkronja G-e tutje prej orës 12,00-12;40 Salla B2

Veni re; Ligjeratat me grupin B do te mbahen sipas orarit.
Ligjeruese: Theranda Beqiri
Ass ; Alma Shehaj


Njoftim

Me vendim te Deknatit provimi ne lënden Mikroekonomia I i parapam të mbahet me datën 19.04.2014 do të mbahet të Mërkurën me datë 23.04.2014 prej orës 16:00


Lajmerim

Me date 22 Prill nga ora 12:00 do mbahen konsultimet ne lenden Ekonomia Bankare, KF-Bachelor, dhe nga ora 14:00 do mbahen konsultimet ne lenden Financat e Korporatave , KF - Bchelor

Prof. Asoc. Dr. Fadil Govori


Lajmerim

Lajmrohen studentët e nivelit Masterviti II-të se konsultimet e Lëndës:Teorit Bashkohore të Organizimit tek Prof. Baki Koleci, do të mbahen me datën 24.04.2014 e enjtën prej orës 12:00 - 14:00.


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor Departamenti Kontabilitet dhe Financa se konsultimet rreth rezultatit të Provimit në lëndën: E drejta biznesore do të mbahet me date 22.04.2014 ; Ora 16:00

Mesimdhënësi i lëndës:
Msc. Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete AB te cilet kane emrin ne kete liste se konsulltimet nga lenda Organizimi I Ndermarrejes do te behen te Enjeten me dt. 24.04.2014 ne ora 9 – 10 .

Lista me emrat e studenteve te cilet thirren ne konsultime

Me respekt
Halit Shabani


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te II MA se ligjeratat e lendes "E Drejta e EU" me prof.Ass.Dr.Remzije Istrefi nuk do te mbahen sot, por do te zavebdesohen javen e ardhshme me daten 26.04.2014


NJOFTIM

Njoftohen studentët e fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së se kërkesat e tyre të protokoluara janë të obliguar t'i dorëzojnë në zyrën e Sekretarit.

Menaxhmenti


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimin KF qe provimi nga lenda Bazat e Kontabilitetit ( me komision) nuk do te mbahet kete te shtune. Provimi do te mbahet diten e Enjte date 24.04.2014 ne ora 08:00. Njoftimin tani e keni edhe ne :

https://drive.google.com/a/unhz.eu/folderview?id=0B1c9UkiZAV3ZVlZuZC14aU1uV2M&usp=sharing#

Me rrespekt
Dekanati


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti prve godine, master studija, da ce se ispit iz predmeta "Racunovodstvo za menadzere" kod prof.Husnije Bibuljice, predvidjen za 17.04.2014 u 16:00h odrzace se 17.04.2014 u 17:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit KF nga lenda Makroekonomia 1 grupi C qe ligjeratat e tyre do te mbahen diten e premte date 11.04.2014 nga ora 16 :00 ne sallen B-1 me Prof. Ass. Dr. But Dedaj.

Me rrespekt
Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master, drejtimi KF qe ligjeratat nga lenda " Menaxhmenti Bankar" do te mbahen diten e shtune date 12.04.2014 nga ora 09:20 me Profesor Ibish Mazreku.


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit KF qe kollokviumi i pare nga lenda " Korporatat e Sigurimeve grupi A dhe B do te mbahet neser date 11.04.2014 nga ora 09:20. Luten studentet te kene me vete dokumente identifikimi me foto.

Me rrespekt
Prof. Ibish Mazreku
Prof. Haki Shatri


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor Departamenti AB se Kolokviumi në lëndën E drejta biznesore do të mbahet me date 12.04.2014
Grupi A në ora 9:00;
Grupi B+ C në 10:00

Mesimdhënësi i lëndës:
Msc. Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit te Biznesit dhe Fakultetit te MTHM qe neser date 09.04.2014 eshte dita e Kushtetutes se Kosoves dhe eshte dite pushimi per stafin Akademik, Administrativ dhe studente te nivelit Bachelor dhe Master.

Me rrespekt
Dekanati i FB dhe FMTHM


Njoftim 

Kolokfiumi nga lenda HYRJE NE STATISTIKE tek Profesori Artan NIMANI ne Departamentin KF, Viti i Pare, i parapar te mbahet sot me dt 08.04.2014 shtyhet per nje jave saksisht me dt 15.04.2014


Njoftim
Njoftohen studentet e nivelit bachelor drejtimit AB te Vitit te dyte, qe ligjerata nga lenda Ekonomia Monetare te Profesor Halit Shabani te dates 10.04.2014 nuk do te fillojne nga ora 12:00 si zakonisht, por do fillojne ne ora 14:00 te te njejtes dite.

Me rrespekt
Halit Shabani


 Njoftim 

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master të Fakultetit të Biznesit dhe FMTH që gjatë kohës së provimeve në afatin e Prillit nuk do të ketë ligjerata dhe as ushtrime. Për kompenzimin e orëve të humbura do të njoftoheni me kohë.


Lajmerim 

Lajmerohen studentet e studimeve master se ligjeratat e lendet: Menaxhmenti Financiar i Avancuara Dep.AB-si dhe Financat e Korporatave Dep. KF te Prof.Dr. Fadil Govori të datës 07.04.2014 nuk do të mbahen.


Lajmerim

Lajmerohen studentët e vitit të II-të, departamenti KF se Kolokviumi i I-rë në lëndën Taksat dhe Koproratat, ligjerues: PhD (c) Brikenda Vokshi do të mbahet ditën e martë, datë 07.04.2014, sipas këtij orari:

Grupi A:
Grupi I prej orës 12:00-12:40 Salla C2
Grupi II prej orës 12:40-13:20 Salla C2
Grupi B:
Grupi III prej orës 13:20-14:00 Salla C2
Grupi IV prej orës 14:00-14:40 Salla C2


Njoftim për literaturë në lëndën Sisteme Informacioni

Njoftim për studentet e departamenti AB dhe KF viti i tretë, se literatura e autorizuar per lëndën Sisteme informacioni - Prof. Dr. Edmond Beqiri

Literatura


 Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit bachelor drejtim KF te Vitit te pare qe ligjerata nga lenda Bazat e Kontabilitetit te Profesor Sejdi Rexhepi nuk do te mbahen diten e premte date 04.04.2014. Ora u humbur do te zevendesohet ndonje dite tjeter ne marreveshje me Profesorin dhe studenetet.

Me rrespekt
Dekanati


Lajmerim per ligjeraten Lidershipi

LIgjeratat nga lenda "LIdershipi" programi Master, viti i -II- AB do te mbahern te shtunen date 05.04.2014 duke filluar nga nga ora 11,00

Pedagogu i lendes
Prof Dr. Shyqyri llaci 


Lajmerim

Lajmrohen studentet e departamentit AB ne nivelin Master se ligjeratat e percaktuara ne Menaxhmentin strategjik te avansuar, per diten e marte ne ora 18;00 do te mbahen ne diten e enjete me date 03.04.2014 ne ora 18;00


Grupet e ndara për kolokviumin e parë në lënden e Makroekonomisë i cili do te mbahet neser me 01.04.2014

Dep. KF,Viti i I

Me respekt,
Ligj.Ariana Xhemajli
Ass. Arbiana Govori


Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i parë në lëndën Bazat e Marketingut do të mbahet të enjtën me 03.04.2014 në Sallën A5 sipas këtij orari:


Grupi I: 1-90 prej orës 12:00 – 13:00.
Grupi II: 91-181 prej orës 13:00 – 14:00.
Grupi III: 182 – 246 dhe studentë të tjerë të cilët nuk janë në listë prej orës 14:00 – 15:00.

Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Suksese
Fjolla Trakaniqi


Lista e grupeve të ndara të studentëve, të vlefshme për pjesëmarrjen në kollokviumin e parë me shkrim në kuadër të lëndës “Menaxhimi i NVM-ve”, Drejtimi AB, Viti i dytë i studimeve.

Mësimdhënësi: M. Sc. Sokol DOMNIKU, Ligjërues


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master drejtimi KF qe konsultimet per provimin nga lenda " Organizimi dhe Menaxhmenti " te Profesor Ibish Mazreku do te mbahen diten e Hene date 24.03.2014 nga ora 15 :00.

Me rrespekt
Prof. Ass. Dr. Ibish Mazreku


Lajmerim

Lajmeroni studentet se konsultimet ne lenden Analiza  e Pasqyrave Financiare II, departamenti Kontabilitet Finance do te mbahet me date 21.03.2014 ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master drejtim Administrim Biznesi qe ligjeratat e parapara nga lenda Lidership tek Profesori Shyqri Llaci do te mbahen diten e shtune date 22.03.2014 nga ora 11:20.
Per cdo informate shtese mund te kontaktoni Dekanatin e Fakultetit te Biznesit.

Me rrespekt
Dekanati i Fakultetit te Biznesit


Njofim

Lamjrohen studentet e grupit AB dhe KF se konsultimet ne Menaxhimin Strategjik, viti i II, niveli MA do te mbahen me daten 19.03.2014, duke filluar prej ores 11:00.

Prof.ass.dr.Florin Peci


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare Administrim Biznesi (AB), se ushtrimet ne lenden E Drejta Biznesore nuk do mbahen te merkuren dhe te enjten me date 19.03.2014 dhe 20.03.2014. Data e zevendesimit do behet e ditur ne nje njoftim te ardhshem.

Me respekt
Ass. Rajan Arapi


Obavještenje

Obavještavaju se studenti Fakulteta Biznisa, prve godine smjera ABB da će predavanja i vježbe iz predmeta Makroekonomija 1 biti održana dana 16.03.2014 tačnije u subotu u sali A3.

S poštavanjem
PhD.c. Emin Neziraj


Lajmerim

Dhënja e notave si dhe konsultimet me studentë, tek Lënda: Menaxhimi i institucioneve financiare tek Prof. Muhamet Aliu, do të mbahen të premten me 14.03.2014 ne ora 16:00 - 17:00.


Lajmerim

Per shkak te pjesmarrjes ne puntorine e cila po zhvillohet në kuadër të projektit TEMPUS “Strategic support on establishment and development of sustainable structures on quality assurance, international relations and student support services at the newly founded public University of Haxhi Zeka – SD@UHZ” (i financuar nga Komisioni Evropian. Përkrahës dhe partnerë të projektit janë: Universiteti i Edinburgh, Universiteti Alicante,Universiteti G. d`Annunzio n, WUS KOSOVA, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë si dhe Agjensioni Kosovar i Akreditimit.
Ligjeratat ne lenden Hyrje ne Statistikë do te shtyhen per diten e premte me date 14.03.2014 te cilat do te mbahen sipas orarit dhe grupeve te paraqitur ne orarin e te mërkures.
Ju falemnderit per mirekuptim


Lajmerim

Njoftohen studentet vitit te pare, departamentit KF, qe konsulltimet nga lenda Makroekonomia 1 do te mbahen me 15.03.2014 (e hene) ne ora 14:00


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti master studija, da predavanja pocinju 10.03.2014 u 16h.
(Raspored se nalazi na web strani - ABB master).


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e vitit te dyte Master, se konsulltimet me Prof. Baki Kolecin tek Lenda: Teorit Bashkohore te organizimit mbahen të ejten me 13.03.2014 në oren 13:30


Lajmerim

Lajmrohen studentet e viti te pare ne nivelin Master- drejtimi AB, se ligjeratat ne Menaxhmentin financiar te avancuar do te fillojne prej dates 10.03.2014, ne ora 16:00


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te pare ne nivelin Master drejtimi KF, se ligjeratat ne Financat e korporatave do te fillojne prej dates 10.03.2014, ne ora 18:00


Lajmerim

Stdudentët e nivelit Master, Dep. AB viti i dyte ftohen të hanën me datën 17.03.2014 ne ora 10:00 - 16:00. Të lajmrohen studentët të cilet Ju kanë nështruar provimit tek Lënda: Marketingu për Menaxher ( kjo vlenë për studentet te cilet nuk jane lajmruar per vertetim te notes).


Lajmrim

Lajmrohen studentet e viti te I ne nivelin Master se konsultimet lidhur me rezultatet e provimit ne lenden Metodat kerkimore tek Prof.ass.dr.Florin Peci do te mbahen te henen me 10.03.2014, prej ores 15:30


Lajmerim

Lajmrohen studentet e nivelit MASTER se ligjeratat e semestrit veror per te gjitha drejtimet do te fillojne prej dates 10.03.2014 duke filluar nga ora 16;00


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet ne lenden Financat e avancuara te korporatave tek Prof.asoc.dr.Fadil Govori do te mbahen te Henen me 10 Mars 2014 ne ora 14:00


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti I i II godine master studija, da ce se konsultacije i upis ocena iz predmeta:
Metodologija naucno istrazivackog rada,
Racunovodstvo za menadzere i
Preduzetnistvo odrzati 10.03.2014 ( ponedeljak) u 15:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete AB se konsulltimet dhe pershkrimi i notave nga lenda Ekonomia e Tranzicionit do te behen te Premten me dt. 07.03.2014 ne ora 11-30.

Me respekt Haki Shatri


Lajmerim

Studime MASTER
Lënda: Menaxhmenti financiar i avancuar
Studentat që ftohen në konsultime, me daten 04.03.2014 (e martë) në ora 15:00 , janë:
1. Avenita Selmanaj
2. Teuta Fazlija
3. Gjon Palushaj
4. Arlinda Dreshaj
5. Driton Haxhijaj
6. Valentina Bajramaj
7. Fitanete Bajgora
8. Laura Blakaj
9. Besart Fetaj
10. Arijana Muhaxheri
11. Faruk Jahmurataj
12. Burbuqe Kelmendi
13. Arbër Kadrijaj
14. Ylber Atashi
15. Ylli Sylqa
16. Albulena Berisha
17. Ardita Lokaj
18. Shemsedin Zeqaj
19. Bestar Gjocaj
20. Leonita Daci
21. Durim Lufaj
22. Blerta Kelmendi
23. Besarta Ajdini
24. Idriz Mekaj
25. Donika Kastrati
26. Fatmir Nitaj
27. Albulena Mulaj
28. Arlinda Kastrati
29. Antigona Gashi
30. Ardiana Nikqi
31. Ardian Lokaj
32. Idriz Zogaj
33. Leonida Istrefaj
34. Adelina Lajqi
35. Leonora Elezaj
36. Berat Mustafaj
37. Majlinda Boqolli
38. Sqiptona Berdynaj
39. Lonë Ibishi
40. Vjollce Toplanaj
41. Filloreta Hasaj
42. Vlorë Ukaj
43. Melita Bajraktari
44. Jegona Zabelaj
45. Ylli Ahmetaj
46. Drenusha Selimi
47. Besiana Novobërda Kolica


Lajmerim

Lajmerojme studentet e viti II dep. KF se provimi nga lënda Vlerësimi i korporatave i parapare te mbahet me daten 01.03.2014 do të mbahet me daten 08.03.2014 e shtunde në ora 13:00.

Prof Dr. Rrustem Asllani


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë niveli Master- Drejtimi KF, se
ndërtimi i notës, kontrolli i testeve dhe eventualisht refuzimi i
notës nga provimi i mbajtur me dt. 25.02.2014 nga lënda: Ekonomika
Menaxheriale do të mbahet të hënën me dt. 03.03.2014, ora 16:00.

Prof. Ass. Dr. Afrim Selimaj


Obavještenje

Obavještavaju se studenti mastera studia, smjer ABB, da ce se ispit Organizacija mendzment kod prof.Mujo Dacic, predvidjen za 04.03.2014 u 16:00h održati 05.03.2014 u 16:00h.


Njoftim

Ftohen të gjithë studentët e vitit të II-të AB niveli Master, se të merkuren me dat. 05.03.2014 në orën 12:00 për të parë pikët nga vlersimi dhe notën finale.  Lënda: Menaxhimi i Projekteve Prof. Dr. Suzana Panariti


Njoftim

Të gjithë studentët e dep. MBNJ njoftohen se ndërtimi i notës, kontrolli i testeve dhe eventualisht refuzimi i notës nga provimi i mbjtur me dt. 24.02.2014 nga lënda: Planifikimi i burimeve njrëzore do të mbahet të ejtën me dt. 27.02.2014, ora 16:00.

Prof. Asoc. Dr. Fetah Reçica


Lajmerim

Lajmrojm studentet e viti II dep. KF se lënda Vlerësimi i korporatave i parapare te mbahet me daten 25.02.2014 do të mbahet me daten 01.03.2014 e shtunde në ora 14:00.

Prof Dr. Rrustem Asllani


Lajmerim

Lamerohen studentet e vitit te dyte, nivelit master,se provimi ne lenden Analiza e pasqyreve financiare II, te prof.Etem Iseni, i parapare te mbahet me 01.03.2014, do te mbahet me 06.03.2014 ne ora 16:00h.


Njoftim

Lajmrohen studentet e vitit te II ne lenden "Vleresimi i korporatave" te Prof.Rrustem Asllanaj, se provimi i parapare per daten 25.02.2014, shtyhet per daten 01.03.2014 ne ora 14:00


Njoftim

Lajmrohen studentet e nivelit Master se Lënda: Menaxhmenti Strategjik II,Prof. Florin Peci, i paraparë të mbahet me datën 26.02.2014 në ora 17:30 do të mbahet me datën 04.03.2014 në orën 16:00.


Obavjestenje

Obavještavaju se studenti I godine master studija, smjer ABB, da će se ispit Avansirani strateški menadzment kod prof.Bećira Kalača, predvidjen za 25.02.2014, održati 05.03.2014 (u sredu).


Njoftim

Njoftohen studentet e viti të parë departamenti Administrim Biznesi se ligjeratat nga lënda "Hyrje në statistikë" nuk do te mbahen sipas orarit te paraparë me daten 26.02.2014. Ligjeratat do te zëvendësohen diten e premte 28.02.2014


Lajmerim


Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit master viti II-të që të dy Departamentet AB - dhe KF. Se departamenti AB do ti nënshtrohet provimit tek Profesor Gazmend Qorraj kurese, Departamenti KF tek Profesori Besim Beqaj.
Provimi është paraparë të mbahet me daten 01.03.2014 në ora 12:00 e shtunde.


Lajmerim

Lajmrojm studentët e viti të II-të Master se provimi tek Lënda Menaxhmenti strategjik II Prof. Baki Koleci i prprë të mbahet me datën 27.02.2014 e ejte është shtyrë për datën 06.03.2014 e ejte po në të njejtën orë 16:00.


Njoftim

Lajmerohen studentat të masterit që provimi te landa Politikat ekonomike të BE-së qe eshte e parapame të mbahet me 22.02.2014 do të mbahet me 01.03.2014


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte AB se notat dhe konsultimet ne Bazat e menaxhmentit te Prof.Ass.Dr.Florin Peci do te mbahen me date 24.02.2014


Lajmerim

Lajmrojmë studentët e nivelit Master që ka disa ndryshime në orar të provimeve

1. Prof. Ibish Mazreku, Lënda: Organizimi dhe Menaxhmenti i paraparë të mbahet me datën 27.02.2014 në ora 16:00 është shtyrë për datën 10.03.2014 në ora 16:00. Departamenti KF,.

2. Prof. Florin Peci, Lënda: Menaxhmenti Strategjik II i paraparë të mbahet me datën 24.02.2014 në ora 16:00 do të mbahet me datën 04.03.2014 në orën 16:00. Departamenti KF.

3.Prof. Mihane Berisha, Lënda: Teoria e Sistemeve e paraparë të mbahet me datën 22.02.2014 do të mbahet me datën 01.03.2014 në ora 12:00. Departamenti MBNJ

4.Prof. Baki Koleci, Lënda: Teorite bashkohore të organizimit i paraparë të mbahet me datën 20.02.2014 do të mbahet me datën 06.03.2014 në ora 17:00.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti mastera studija, smjer ABB, da ce se ispit Menadzerska ekonomija kod prof.Halida Kurtovića, predvidjen za 28.02.2014 u 16:00h održati 07.03.2014 u 16:00h

Obavještavaju se studenti mastera studia, smjer ABB, da ce se ispit Organizacija mendzment kod prof.Mujo Dacic, predvidjen za 26.02.2014 u 16:00h održati 04.03.2014 u 16:00h.

Obavještavaju se studenti mastera studija , smjer ABB, da ce se ispit Racunovodstvo za menadzere kod prof.Husnija Bibuljica, predvidjen za 27.02.2014 u 16:00h održati 28.03.2014 u 16:00h.

Obavještavaju se studenti mastera studija , smjer ABB, da ce se ispit Napredni finansijski menadzment kod prof.Muja Dacic, predvidjen za 26.02.2014 u 16:00h održati 01.03.2014 u 16:00h.


Njoftim

Njotohen studentet e vitit te pare ne MASTER departamenti KF, se provimi I parapare ne lenden   Menaxhmenti strategjik II     te Prof.Ass.Dr.FLORIN  PECI qe te mbahet me daten 24.02.2014, do te shtyhet  per daten 26.02.2014, ne ora 17:30


Njoftim

Njotohen studentet e vitit te pare ne MASTER departamenti KF, se provimi I parapare ne lenden METODAT KERKIMORE te Prof.Ass.Dr.FLORIN  PECI qe te mbahet me daten 27.02.2014, do te shtyhet perpara per daten 24.02.2014, ne ora 16:00. Pra ne te njejten kohe me departamentin AB te Prof.Ass.FADIL GOVORI


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te trete departamenti Kontabilitet dhe financa se ligjeratat ne lenden Politika monetare kreditore nuk do te mbahen kete te premte me date 21.02.2013. Prej javes se ardhshme dhe gjate tere semestrit do te mbahen diteve te merkure duke filluar ne ora 12.00 grupi A dhe prej ores 14.00 grupi B.

Me respekt
Prof. Dr. Hivzi Sojeva


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare qe notat nga lenda Menaxhment te Prof. Ibish Mazreku mund  ti marrin diten e Premte date 21.02.2014 ora 11:00.

Me rrespekt
Prof.Ass.Dr. Ibish Mazreku


Njoftim

Njoftohen studentet se ligjërata nga Prof. Besim Beqaj e parapare te mbahet sot me 18.02.2014 , do të mbahet të Enjten me datë 20 Shkurt 2014 në orën 14:30.


Njoftim

Lajmrohen studentet e viti te pare, grupi C, ne drejtimet KF dhe AB se konsultimet ne lidhje me rezultatet e provimit Bazat e Menaxhmentit tek Prof.Ass.Dr.Florin Peci do te mbahen te merkuren me date 19.02.2014 prej ores 14;00.


Njoftim

Ne Lenden Ekonomia EU dhe Kosova Notat merren te Premten dt.21.02.2014 ora 14:00 Ndersa Konsultimet ne ora 15:00 Salla B1.


Lajmerim

Lajmërohen studentët e drejtimit KF / Fakulteti i Biznesit se provimi nga lënda Ekonomia e Ndërmarrjes (programi i vjetër) mbahet ditën e mërkurë më datë 19.02. ora 13.00. Dr.sc.Driton Sylqa, ligjërues


Lajmerim

Lajmerohen studentët e vitit te dytë departamenti  KF se konsultimet në lënden Financat e Korporatave  te Prof. Fadil Govori, do të shtyhen për ditën e Martë  me 18.02.2014 në oren 12:00


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit Master, viti II-të Dep. AB dhe KF se takimi i parapare per të premtën me dt. 14.02.2014 në orën 16:00 të lajmrohen te Prof.Asoc. Dr. Fadil Govori, për zgjedhjen e temave, do te shtyhet per daten 19.02.2014 ne ora 16:00.


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët që konsultimet për tezat e masterit nga lënda Financat e avancuara të korporatave dhe Menaxhmenti financiar i avancuar do të mbahetditën e merkurë në ora 16:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsulltimet nga lenda e Menaxhmentit, të mbajtur me datën 04.02.2014 nga Prof. Ass. Ibish Mazreku mbahen me 14.02.2014, e premte nga ora 10:20 me PhD(c) Labeat Mustafën në ndonjërën nga Sallat e Objektit A, ndërsa për notat në indeks profesori ju lajmëron gjatë javës së ardhshme.


Njoftim

Lajmrohen studentet te FB departamenti AB dhe KF , ne lenden e Matematikes tek Prof.Dr. Naim Braha se konsultimet do te mbahen prej ores 14:00 deri 15:00 ( AB) dhe 15:00 deri 16:00 ( KF).


Obavestenje

Obavestavaju se studenti prve godine po novom sistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 10 casova .

  1. studenti druge godine po starom stistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 11 casova .
  2. studenti druge godine po starom stistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Finansijsko Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 13 casova .

Prof.Dr. Husnija Bibuljica


Lajmërim për paraqitjen e provimeve master

Studentët e vitit të parë master të Fakultetit të biznesit janë të obliguar që t'i ndjekin instruksionet sikurse në manualin e mëposhtëm.

Ndërsa studentët e vitit të dytë master fletëpagesat duhet të i shkarkojnë nga linku i mëposhtëm dhe duhet t'i paraqesin provimet sikurse në afatet e kaluara.

Linku për shkarkimin e fletëpagesave : http://fletepagesat.unhz.eu


Njoftim

Njoftohen studentet e Masterit drejtimi KF qe ligjerata nga lenda Organizimi dhe Menaxhmenti te Prof. Ibish Mazreku nuk do te mbahet diten e Enjte ne ora 16:40. Kjo ore do te zevendesohet nje jave mbrapa ne te njejtin orar.

Me shume rrespekt
Dr. Ibish Mazreku


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit Master, viti II-të Dep. AB dhe KF se të premtën me dt. 14.02.2014 në orën 16:00 të lajmrohen te Prof.Asoc. Dr. Fadil Govori, për zgjedhjen e temave.


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master të vitit të parë dhe të dytë, se paraqitja e provimeve bëhet nga data 12.02.2014 deri më 19.02.2014 në zyrën e Masterit.

Vërejtje: Studentët duhet që fletëpagesat t'i shkarkoni nga Web faqja e Universitetit.

Dekanati


Njoftim

Niveli master, Viti I-rë
Për shkak të obligimeve  Prof. Dr. Fetah Reçica, Lënda: Menaxhimi i Burimeve Njerzore
i paraparë të mbahet me dt. 13.02.14 do të mbahet një ditë më parë me dt. 12.02.14 po në të njejtën orë.

Ju faliminderojm për mirëkuptim.

Prof. Dr. Fetah Reçica         Zyrtarja: Mimoza Nurboja


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa, se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të marten - 11.02.2014 në orën 10:00.
Studentët e gjeneratës së vjetër mund të vijnë t’i marrin notat në indeks të njejtën ditë, prej orës 11:00.
Studentët e ftuar në konsultime do t’i nënshtrohen provimit të rregulltë me gojë prej orës 11:00.

Me respekt
Fjolla Trakaniqi


Obavjestavaju se studenti Prve godine smjera ABB da ce dana 11.02.2014 sa pocetkom u 10 casova u kabinetu A8 biti odrzane konsulatacije i digitalno upisivanje ocijena iz predmeta Osnove biznisa.

Obavjestavaju se studenti Druge godine smjera ABB da ce dana 11.02.2014 sa pocetkom od 13. casova u kabinetu A8 biti odrzane konsultacije i upis ocijena iz predmeta Statistika, Statisticke analize i Uvod Statistici.

S postovanjem

MSc.Emin Neziraj


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se student II (druge) godine, po starom i novom sistemu, da će se konsultacije i upis ocjena iz grupe predmeta: EU i Kosovo, Korporativne finansije i Menadžment MSP, održati 10.02.2014 godine sa početkom u 11h, u objektu A.
Prof.dr.Husnija Bibuljica


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të dytë, drejtimi AB dhe KF se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Mikroekonomia , do të mbahet me datë  10.02.2014 në ora 12:00

Prof.Dr.Halit Shabani


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të III, drejtimi KF grupi A se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Analiza Fin Ekonomike, si dhe dhenia e notave per studentet qe e kane kaluar provimin, do të mbahet me date 08.02.2014 në ora 11:00.
Ndërsa per  studentet e vitit te III, drejtimi AB grupi A konsultimet  lidhur me rezultatin e provimit në lëndën; Analiza Ekonomike si dhe dhenia e notave per studentet qe e kane kaluar provimin, do te mbahen poashtu me date 08.02.2014 në ora 12:00.

MSc.Theranda Beqiri


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tretë, drejtimi AB se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Organizimi i Ndërmarrjes , do të mbahet me datë  07.02.2014 në Ora 13:00, po ashtu  studentet që kanë  kaluar me kollokviume duhet të vijnë po  në këtë orë  për të e konfirmuar notën.

Prof.Dr.Halit Shabani


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e viti të dytë niveli Master, Dep. AB. Se me datën 10.02.2014 në ora 11:00 të lajmrohen ne Fakultet te Biznesit. Kjo vlenë për ata të cilë e kanë vijuar mësimin në lëndën: Marketingu për Menaxher Prof. Dr. Nail Neshidi


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III (trete) se provimi ne lenden "Kontabiliteti Bankar" tek prof.Ujkan Bajra do te mbahet me daten 10.02.2014 ne ora 11:00


Njoftim

Njoftohen studentet se lenda Ekonomia EU dhe Kosova qe ështe me 07.02.2014 ne ora 11 h shtyhet per ora 14 h


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë, drejtimi KF se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; E drejta biznesore, do të mbahet me date 07.02.2014 në Ora 16:00, studentet që emri i tyre  fillon  me shkronje  A- G

Me date 08.02.2014 në ora 15:30, studentet që emri i tyre  fillon  me shkronje  G-Z

Mesimdhënësi i lëndës:
MSc.Mervete Shala


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit të pare, te nivelit master, drejtimi Menagjimi i burimeve njerzore, se provimi në lëndën Teorija e sistemeve  te prof.Mihane Berisha, i paraparë të mbahet me date 22.02.2014 në ora 12:00 , shtyhet për një jave me vone, pra me date 01.03.2014 (e shtune) në orën 12:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat ne Sisteme informacioni jepen te Enjten, me 06.02.104 ne ora 12,00


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit të pare, drejtimi KF, se provimi në lëndën Makroekonomia I te prof.Muhamet Sadiku, i paraparë të mbahet me date 31.01.2014 në ora 13:00 , shtyhet për një dite me vone, pra me date 01.02.2014 (e shtune) në orën 14.00


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi studenti II godine (po starom sistemu), koji su ušli na ispit iz predmeta Ekonomika osiguranja, da će se konsultacije održati 03.02.2014 godine u 11h.
Prof.dr.Husnija Bibuljica


Njoftim

Njoftohen studentet qe provimet Analiza Financiare e Biznesit dhe Analiza Ekonomike te cilat do duhej te mbahen neser me date 31.01.2014 te Prof.Dr. Skender Ahmenti do te mbahen te Premten me date 07.02.2014 ne ora 15:00.

Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te Pare drejtimi AB, grupi C,  dhe  drejtimi KF,grupi C,  se provimi ne Bazat e Menaxhmentit te Prof.Dr.Florin Peci, do te mbahet me date 04.02.2014, prej ores 9:00 dhe prej ora 11:00


Lajmerim

Lajmrohen studentat vitit te dyte te nivelit master, departementi KF, qe provimi te prof. Etem Iseni te landa Analiza e pasqyrave financiare qe eshte i parapam mu mbajt me 28.02.2014 shtyhet me 01.03.2014.

Lajmrohen studentat te nivelit master, departamentit AB, qe provimi te prof.Seadin Xhaferi, landa Ekonomiksi menaxherial qe eshte i parapam mu mbajt me 25.02.2014 shtyhet 01.03.2014


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit bachelor te grupeve KF dhe AB se do te mbahen ligjerata shtese per pergaditje ne provimin e Matematikes tek Prof.Shpresa Berisha, te enjeten, premten dhe te shtunen, duke filluar prej ores 9:00 deri ne 10;30 (AB) dhe prej ora 10;30 deri ne ora 12;00 (KF).


Njoftim rreth provimit në lëndën “Menaxhimi i Operacioneve - (MO)”, i cili do të mbahet me datë 31.01.2013

  1. Informohen të gjithë studentët edhe njëherë paraprakisht, se në provimin e lartcekur, studenti nevojitet gjithsesi të jetë i pajisur me kalkulator, Indeks dhe ID.
  2. Provimi do të mbahet në objektin A, gjegjësisht në sallat A5 dhe A6.
  3. Rikujtohen studentët që në provim përpos stilolapsit dhe dokumenteve personale të lartcekura, të mos marrin asnjë gjësend me veti si dhe njëkohësisht të jenë të renditur sipas rregullave dhe kritereve të zakonshme.

Ju dëshiroj sukses.
Me respekt,

Sokol DOMNIKU, Ligjërues


Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit II, departamenti KF se provimi Makroekonomia te Prof.Halit Shabani i parapare per tu mbajtur me 28.01.2014 ne ora 15:00h do te mbahet me 28.01.2014 ne ora 15:40h ne sallen A5


Njoftim

Njoftojm studentët e vitit të parë drejtimi KF niveli Master se kollokviumi i dytë në Lenden Ekonomika menaxheriale do te mbahet me daten 29.01.2014 (ditë e merkurë) duke filluar sipas orarit me poshtë:

Gr. I nga shkronja A-E, ora 16:20-17:05
Gr. II nga shkronja F-e tutje, ora 17:10-17:55


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te Pare drejtimi KF grupi C se provimi ne Bazat e Menaxhmentit te Prof.Dr.Florin Peci do te mbahet me date 04.02.2014, ne ora 11:00


Lajmerim per master

Lajmerohen stafi akademik qe ligjeron ne nivelin master si dhe studentet e nivelit master se ligjeratat ne fakultetin e biznesit do te zgjasin deri me 15 Shkurt 2014

Dekanati

Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail :


 

Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t'i paraqesin provimet, t'i përcjellin rezultatet e provimeve, t'i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t'i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t'i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Fakultet i Biznesit - Bachelor

Fakultet i Biznesit - Master

Listat janë ndryshuar me dt. 17.01.2014

2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

 * Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa "@unhz.eu"

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail:


Njoftim për të gjithë studentët të cilët vijojnë lëndë tek mësimdhënësi Sokol DOMNIKU


Njoftim

Informatika - Prof.Asoc.Dr. Edmond Beqiri (Viti i pare AB)
Provimi me 30.01.2014

Luten studentet qe te vijne ne provimi sipas orarit te bashkangjitur:

08,30-09,15   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

09,15-10,00   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

10,00-11,00   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

Studentet qe kane paraqitur provimin dhe nuk jane ne listat e studenteve me larte, vijne ne provim ne ora 10,00

Prof.Asoc.Dr.Edmond Beqiri


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokviumi i dytë në lëndën Bazat e Biznesit do të mbahet të premten me 17.01.2014 sipas këtij orari:

 Grupi A (Grupi I + Grupi II)

Prej orës 12:00  Salla A5 dhe Salla C2

Grupi B (Grupi III + Grupi IV)

Prej orës 13:00 Salla A5 dhe Salla C2

Vërejtje:  Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Suksese


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte te drejtimit Kontabilitet dhe Financa (KF), se kollokviumi i dyte ne lenden "Bazat e financave dhe kontabiliteti menaxherial", do te mbahet me dt. 22.01.2014, E merkure, duke filluar ne kete renditje:

Grupi A prej ores 14:00-14:40, salla A5 dhe A6.
Grupi B prej ores 14:40-15:20, salla A5 dhe A6.
 
Ne te njejten dite, behet edhe dhenia e nenshkrimeve ne index.

Suksese.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të, departamenti AB se Kolokviumi i II-të në lëndën Financat e Korporatave, ligjerues: PhD (c) Brikenda Vokshi do të mbahet ditën e premtë, datë 17.01.2014,sipas këtij orari:

Grupi A (Grupi I + Grupi II)
Prej orës 09:20 - 10:20, Salla A5 dhe Salla C2

Grupi B (Grupi III + Grupi IV)
Prej orës 10:30 - 11:30, Salla A5 dhe Salla C2Obavjestenje

Mole se studenti I godine master studija, da sutra na predavanju ponesu lap-top sa sobom, radi instaliranja SPSS paketa.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të I-rë, departamenti KF, grupi C se ushtrime në lëndën E Drejta Biznesore do të mbahen ditën e enjtë me datë 16.01.2014, nga ora 12:00 në sallën A2.
Me Respekt: PhD(c) Brikenda Vokshi, ligj.


Lajmerim

Lajmërohen studentët, e dep.KF të vitit I-rë,  se kolokfiumi i Dytë në lëndën Mikroekonomia do të mbahet me dat. 15.01.2014 e mërkurë sipas këij orari:

     prej orës 13:20  deri 14:00 grupi 4-t     Salla C1
     prej orës 14:20  deri 15:00 grupi 5-të   Salla C1
     prej orës 15:20  deri 16:00 grupi 6-të   Salla B1

 Prof. Dr. Artan Nimani
 Msc. Arbiana Govori


Njoftim
 

Njoftohet stafi mesimedhenes i fakultetit AB, qe deri me daten 25.01.2014, te plotesoje ligjeratat e humbura me pare. Stafi mesimedhenes i fakultetit AB gjithashtu keshillohet qe me pare te njoftoj dekanatin per oret plotesuese dhe temat qe do te zhvillohen me kete rast.


Njoftim

Sisteme informacioni ne vitin e trete ne KF,  grupi B (prof.Edmond Beqiri), provimi do te mbahet me 30.01.2014, ne ora 13;00


 Lajmerim

Lajmerohen studentet e departamentit KF viti II se ligjeratat plotesuese nga lenda Analiza Statistikore do te mbahen me date 11.01 e shtunde.

 Grupi A prej ores 9:20 dhe
 Grupi B prej ores 11:00.

Mesimdhenesi Mimoza Luta


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Fakulteti i Biznesit - Kontakti

Universiteti Publik Haxhi Zeka
Fakulteti i Biznesit
Rr. "Eliot Engel" p.n.
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: +381 (0) 39 432 492
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.