Ftesë për trajnime

Projekti: “Përmirësimi i mundësive të jetesës për gratë dhe adoleshentët e riatdhesuar në Rajonin e
Dukagjinit në Kosovë”

Ky projekt ka për qëllim fuqizimin ekonomik, i cili implementohet nga Shoqata e Grave “Medica
Gjakova” në partneritet me medica mondiale e.V. dhe financohet nga GIZ – (Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit).
Të gjithë personat nga Komuna e Gjakovës, Pejes dhe Prizrenit të cilët janë të interesuar të
mësojnë më tepër rreth fushës së ndërmarrësisë, dhe janë mbi moshën 18 vjeçare kanë mundësi të
përfitojnë njohuri dhe eksperiencë nëpërmjet këtij trajnimi.
Trajnimet do të fillojnë në fillim të muajit Tetor dhe do organizohen në disa grupe, ku secili
grup/trajnim zgjatë 5 ditë prej orës 10:00 – 17:00.
Grupi i parë fillon me datë (05.10.2018), prandaj personat e interesuar kanë mundësi aplikimi gjatë
gjithë kohës, gjatë muajit tetor dhe nëntor 2018.
Në fund secili pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë të përfundimit me sukses të trajnimit.
Trajnimi organizohet në Gjakovë – JIC (Jakova Innovation Center) dhe shpenzimet e ushqimit dhe
udhëtimit janë të mbuluara!

Për më shumë informata mund të na kontaktoni në Tel: 045 662 573 & 0390 326 812
ose në rrjetet sociale dhe informatat tjera të shënuara më lartë!

Ftese per trajnime – Medica Gjakova

linku për aplikim

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd41T9tylkOEzKCu77OmO6_EH9XNpNzkeKOod3x35ECU_dH_A/viewform