Programi vjetër i studimit Edukim në muzikë (2012-2015)
Programi i studimit Edukim në muzikë (2016-2019)

Viti I parë
Semester 1-rë 

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Harmoni 1  2+2 
Solfezh 1  2+1 
Piano- obligative 1  2+0 
Këndim koral 1  4+0 
Instrument I dytë Flaute, Klarinet, Solokëndim 2+0 
Njohje instrumentesh 1 2+0 
Lexim I partitura 1  2+0 
Total  18 27
           

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . 

Semestri i dytë

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Harmoni 2 2+2 
Solfezh 2  2+1 
Piano- obligative 2  2+0 
Këndim koral 2  4+0 
Instrument I dytë Flaute, Klarinet, Solokëndim 2+0 
Njohje instrumentesh 2 2+0 
Lexim I partitura 2  2+0 
Total  18 27
           

Viti 2-të

 Semesteri tretë

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Harmoni 3  2+0 
Solfezh 3  2+1 
Piano-obligative 3  2+0  3
Këndim koral 3  4+0 
Histori muzike 1  2+0 
Analizë e formave muzikore 1  2+0 
Aranzhim vokal 2+0 
Psikologji e edukimit 1  2 +0 
Total  18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . 

 Semesteri I katërtë 

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Harmoni 4  2+0 
Solfezh 4  2+1 
Piano-obligative4  2+0 
Këndim koral 4  4+0 
Histori muzike 2  2+0 
Analizë e formave muzikore 2  2+0 
Aranzhim instrumental  2+0 
Psikologji e edukimit 2  2 +0 
Total  18 27 

 Viti I 3-të

 Semestri I pestë 

 Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Analizë harmonike 1  2+2
Solfezh 5  2+0  O  
Piano-obligative 5  2+0  3
Histori muzike 3  2+0 
Bazat e orkestrimit 1  2+0 
Analizë e formave muzikore 3  2+0 
Dirigjim koral 1  2+0 
Sociologji e artit 1  2+0 
Total  18 27

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . 

 Semester I gjashtë 

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Analizë harmonike 2 2+2 
Solfezh 6 2+0  O  
Piano-obligative 6  2+0 
Histori muzike 4  2+0 
Bazat e orkestrimit 2  2+0 
Analizë e formave muzikore 4  2+0 
Dirigjim koral 2  2+0  O  
Sociologji e artit 2  2+0 
Total  18 27

 Viti I 4-të 

 Semestri I shtatë

Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Metodika  dhe praktika e teorisë muzikore  1  2+2  O  
Dirigjim orkestral 1  2+1 
Histori muzike kombëtare 1  2+0 
Polifoni 1  2+1 
Metodika  dhepraktika e solfezhit 1  2+2 
Punim diplome 1  2+2 
Total  18 27 

Verejtje:Studenti mund te zgjedhe njeren  lende zgjedhore për vit akademik nga  lista e lëndëve zgjedhore.

Grupi i lëndës zgjedhore duhet të jetë jo më pak se 10 student për lëndë kolektive dhe jo më pak se 6 student për lëndë individuale . 

Semestri I tetë 

 Kodi  Lënda  Ligjërata ECTS 
Metodika  dhe praktika e teorisë  muzikore 2  2+2 O  
Dirigjim orkestral 2  2+1 
Histori muzike kombëtare 2  2+0 
Polifoni 2  2+0 
Metodika dhe praktikae solfezhit 2  2+2
Punim diplome  2+2 
Total  18 27 

 

Kodi Lënda  Ligjërata ECTS
Teknologji informacioni 1,2 2+0 
Gjuhë angleze 1, Gjuhë angleze 2 2+0 
Folklor 1,2  2+0 
Analizë e stileve muzikore 1,2  2+0 
Instrumenti I dytë (Flautë,Klarinetë,Solokëndim)3,4. 2+0  E
Inxhinjeri akustike1,2  2+0 
Këndim koral5,6  2+0  3
Këndim koral7,8  2+0 
Menaxhimi I eventeve muzikore I – II 2+0 
Inqizim digjital I tingujve I – II 2+0 
Muzikë Gjaz dhe Pop I – II 2+0 
Total  2  E