Prorektor për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore

  

Prorektor /Profesor/ Senator

  

Prorektor për Buxhe, Financa dhe Infrasktrukture