Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore