Prof. Asoc. Dr. Nexhdet Shala

Professor

Biography

Email: nexhdet.shala@unhz.eu

CV

Fakulteti i Agrobiznesit

Prof. Ass. Dr.