Our Faculties

-Administrata Qendrore

-AQ Departamenti për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore

-AQ Departmenti i Prokurimit

-AQ Njësia për Çështje Studentore

-AQ Njësia për Marrëdhënie me Publikun

01 - Fakulteti i biznesit

02 - Fakulteti Juridik

03 Fakulteti i Menaxhimi në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

04 Fakulteti i Agrobznesit

05 - Fakulteti i Arteve

AQ - Departamenti per buxhet dhe Financa

Departamenti Qa

Trupa Këshilldhënëse e Fakultetit të Arteve

Zyra e IT-së