Our Faculties

- Prorektoret

-Administrata Qendrore

-AQ Departamenti për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore

-AQ Njësia për Çështje Studentore

02-Dekanati

05 - Fakulteti i Arteve

AQ - Departamenti per buxhet dhe Financa

Departamenti Qa

Trupa Këshilldhënëse e Fakultetit të Arteve

Zyra e IT-së