Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri

PROGRAMI I STUDIMIT DEPARTAMENTI MENAXHMENT NË TURIZËM DHE HOTELIERI – BACHELOR
VITI  i parë semestri dimëror    
Semestri I Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Menaxhment 2 2 6
2 O Hyrje në turizëm 2 2 6
3 O Matematika për biznes dhe ekonomi 2 2 6
4 O Mikroekonomia 2 2 6
5 O Bazat e biznesit në turizëm dhe hotelieri 2 2 6
Totali 10 10 30

 

Viti i parë semestri II pranveror      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Informatika në turizëm 2 2 6
2 O Makroekonomia 2 2 6
3 O Shkrimi akademik 2 2 6
4 O Hyrje në statistikë 2 2 6
5 O Bazat e kontabilitetit në turizëm dhe hotelieri 2 2 6
Totali 10 10 30

 

VITI  dytë semestri  dimëror      
Semestri III      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O E drejta në turizëm dhe hoteleri 2 2 6
2 O Menaxhimi i ushqimit dhe pijeve 2 2 6
3 O Financat në turizëm 2 2 6
4 O Trashëgimia kulturore në turizëm 2 2 6
5 O Marketingu i udhëtimeve turistike 2 2 6
Totali 10 10 6

 

Viti i dyte semestri IV pranveror      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Taksat dhe korporatat 2 2 6
2 O Ndërmarrësi 2 2 6
3 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 2 2 6
4 O Analiza financiare në turizëm 2 2 6
5 O Gjuhë angleze 1 2 2 6
Totali 10 10 30

Programi  i  vjetër viti  III

VITI I TRETË semestri dimëror      
Semestri V      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Menaxhimi strategjik 2 2 6
2 O Mjedisi i biznesit 2 2 6
3 O Mësimi praktik 0 2 6
4 O Hyrje në turizëm 2 2 6
5 Z Menaxhimi i turizmit dhe hotelerisë 2 2 6
6 Z Ekonomia e turizmit dhe biznesi 2 2 6
7 Z Gjuha angleze 2 2 6
Totali 14 14 42

 

Viti I trete Semestri VI  Pranveror      
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS
1 O Turizmi i qëndrueshëm 2 2 6
2 O Biznesi ndërkombëtare 2 2 6
3 O Tezat ( punim diplome ) 4 4 8
4 Z Hulumtimi i tregun turistik 2 2 6
5 Z Zhvillimi i produkteve në turizëm dhe hoteleri 2 2 6
6 Z Biznesi elektronik 2 2 6
  Totali 14 14 36