BULETINI                                                                                               Posted on Maj 18, 2015

Luten të gjithë të interesuarit që komentet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t’i dorëzojnë në Rektoratin e Universitetit “Haxhi Zeka” ne Pejë, ose t’i dërgojnë përmes e-mailit rektorati@unhz.eu, më së voni 14 ditë pas publikimit të buletinit përkatës. Të gjitha komentet do t’u përcillen njësive akademike dhe Senatit të Universitetit me qëllim që të shërbejnë për marrjen e vendimeve.

Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit.

BULETINI NR. 2