Buletini nr. 8

Buletini nr. 8 i konkursit për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 05.04.2019, me nr. ref. 811.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletinin nr. 8 të datës 10.05.2019, me nr. ref. 1170 duhet të dorëzohen të protokolluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 8