BULETINI nr. 7

Buletini nr. 7 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 15.12.2018, me nr. ref. 3468/18.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletinin nr. 7 të datës 30.01.2018, me nr. ref. 138/ 2019 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini 7