Buletini nr. 5

BULETINI nr. 5

Buletini nr. 5 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 08.03.2017, me nr. ref. 524.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletinin nr. 5 të datës 05.05.2017, me nr. ref. 1055/ 2017 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini Nr. 5