Buletini nr. 4

BULETINI nr. 4

Buletini nr. 4 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregult në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 22.06.2016, me nr. ref. 1150.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në buletinin nr. 4 të datës 08.09.2016, mr nr. ref. 1673 / 2016 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini Nr. 4

Aneks i Buletinit nr. 4 i Raportit te Komisionit recensues per piken 12 te Konkursit me ref. 1150 te dt. 22.06.2016 ne Fakultetin e Biznesit te UHZ.

Aneks i Buletinit nr. 4 i Raportit te Komisionit recensues për pikën 40 te Konkursit me ref. 1150 te dt. 22.06.2016 ne Fakultetin Juridik te UHZ.