BULETINI nr. 3                                                                                               Posted on Sep 10, 2015

Luten të gjithë të interesuarit që komentet dhe vërejtjet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t’i dorëzojnë në Fakultetin përkatës dhe pas protokolimit një kopje të dorëzoni në Rektoratin e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë dhe në Fakultetet përkatëse ose t’i dërgojnë përmes e-mailit:

Rektorati
rektorati@unhz.eu

Fakulteti i Biznesit
fb@unhz.eu

FMTHM
fmthm@unhz.eu

Fakulteti Juridik
fj@unhz.eu

Fakulteti i Agrobiznesit
fag@unhz.eu

Fakulteti i Arteve
far@unhz.eu

Vërejtjet dhe komentet duhet të dorëzohen më së voni 14 ditë pas publikimit të buletinit përkatës.

Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit.

Buletini Nr. 3