Aneksi 2 BULETINIT nr. 5

 

Në Aneksin nr. 2 të Buletini nr. 5 të dates 05.05.2017, ref. 1673/2016 të konkursit për zgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe mediat e shkruara me dt. 08.03.2017 ref. 524, është shpallë Raporti Recensues I fundit për këtë konkurs.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në aneksin nr 2 të Buletinin nr. 5 të dates 05.05.2017, duhet të dorëzohen të protokolluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të këtij aneks buletini.

Aneksi 2 Buletini nr. 5