BULETINI nr. 10

Buletini nr. 10 për konkursin për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 21.11.2019, me nr. ref. 3029. Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 10 të datës 06.01.2020, me nr. ref. 004/2020 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 10