Buletini 6

BULETINI nr. 6

Buletini nr. 6 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 09.05.2018, me nr. ref. 1041.

Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletinin nr. 6 të datës 10.07.2018, me nr. ref. 1711/ 2018 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini 6