Buletini 11

BULETINI nr. 11

Buletini nr. 11 i konkursit për emërimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 30.12.2019, me nr. ref. 3575.

Ankesat e kandidatëve në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Buletini nr. 11 të datës 06.02.2020, me nr. ref. 217/2020 duhet të dorëzohen të protokoluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Buletini nr. 11