Biblioteka - Universiteti Haxhi Zeka

The new business mentor

MInistria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Plani i Kosovës për veprim në mjedis 2006-2010

Gjendja e natyrës Raport 2008-2009

Raporti Kadastri i Ndotësve të Ujërave të Kosovës

Raport Gjendja e Mbeturinave në Kosovë 2008

Raport Gjendja e Ujërave në Kosovë

Raport Gjendja e Mjedisit në Kosovë 2008-2010

Monitoring the Implementation of the frameworkAgreement

Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2009-2018

Objektivat Strategjike të Sektorit të Energjisë në Kosovë

Raport Identifikimi Hapsinor i Ndotësve Potencial 2008 Prishtinë-Fushë Kosovë-Kastriot

Raport i Gjendjes së Mjedisit 2006-2007

Plani hapsinor i Kosovës Strategjia e zhvillimit hapsinor 2010-2020

Ekonomika e bujqësisë

Produktiviteti në teritorinë dhe praktikën ekonomike

Fjalor i termave të tregtisë së brendshme

Lex Legis Përmbledhje e ligjeratave mbi pronën në Kosovë II

Mjedisi i Evropës Gjendja dhe perspektiva 2010

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije-prioriteti energetske strategije u BiH

Shkencat mbi financat dhe e drejta financiare

2013-04-08 3:39:32 MD