E drejta procedurale civile II - (Botimi i katërt)
Prof. dr. Faik Brestovci
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Juridik (2006)
In Collection
#482
0*
FAKULTETI JURIDIK
Drejtësi
Kopje e fortë 
Albania  Shqip
Përmbajtja

Pjesa e shtatë
Përfundimi i procedurës kontestimore.
Kreu i parë
Përfundimi i procedurës me veprimet e palëve.
Kreu i dytë
Përfundimi i procedurës me vendim të gjykatës.
Kreu i tretë
Vendimet e formës së prerë.

Pjesa e tretë
Procedura sipas mjeteve të goditjes së vendimeve.
Kreu i parë
Mbi mjetet e goditjes në përgjithësi.
Kreu i dytë
Mjetet e zakonshme të goditjes.
Kreu i tretë
Mjetete zakonshme të goditjes.


Pjesa e nëntë
Procedurat e veçanta kontestimore.
Kreu i parë
Procedura në kontestet martesore dhe familjare.
Kreu i dytë
Procedura e posaçme në çështjet tjera.

E drejta përmbaruese gjyqësore.

Pjesa e parë
Hyrje në të drejtën përmbaruese gjyqësore.
Kreu i parë
Bazat e së drejtës përmbaruese gjyqësore.
Kreu i dytë
Parimet e së drejtës përmbaruese gjyqësore.
Kreu i tretë
Subjektët e procedurës përmbaruese.

Pjesa e dytë
Procedura e ekzekutimit.

Kreu i parë
Kërkesa që realizohet dhe baza për caktimin e ekzekutimit.
Kreu i dytë
Mjetet e goditjes së vendimeve në procedurën e ekzekutimit.
Kreu i tretë
Zbatmi i ekzekutimit.

E drejta procedurale jokontestimore.
Pjesa e parë
E drejta procedurale jokotestimore dhe procedura jokontestimore
Kreu i dytë
Aktiviteti procedural i shkallës së parë dhe të dytë.

Pjesa e dytë
Procedurat jokontestimore statusore dhe pasurore.
Kreu i parë
Procedurat për rregullimin e gjendjes personale.
Kreu i dytë
Procedurat për rrgullimin e çështjeve pasurore.
Product Details
No. of Pages 285
Personal Details
Read It Yes
Quantity 3