MANAGEMENT Bazat e menaxhimit
Prof. Dr. Berim Ramosaj
Universiteti i Prishtinës (2007)
In Collection
#12
0*
FAKULTETRI I BIZNESIT, FAKULTETI I MENAXHIMIT NE TURIZEM, HOTELIER DHE MJEDIS
MENAXHMENT
Kopje e fortë 
Albania  Shqip
Esenca e përmbajtjes së këtij libri pa dyshim do të përqendrohet në këtë problematikë-në krijimin dhe formimin e menaxherit të suksesshëm.
Përmbajtja e shkurtër
I. KUPTIMI DHE DEFINIMI I MENAXHMENTIT
II. PLANIFIKIMI
III.ORGANIZIMI
IV.PERSONELI
V.UDHËHEQJA
VI. KONTROLLI
VII.TRENDE TË REJA NË ZHVILLIMIN E MENAXHMENTIT
VIII. MENAXHMENTI NDËRMARRËS
Product Details
Edition Botimi i pestë
No. of Pages 318
Personal Details
Read It Yes
Quantity 2