KONTABILITETI I MENAXHMENTIT
Prof. Dr. Sc. Skënder Ahmeti
Prishtinë (2011)
In Collection
#5
0*
Literature
Kontabiliteti
9789951459259
Shqip
Botimi i ri ka nëntë kapituj të riformuluar, kurse u referohet përsëri ngushtë programeve të kontabilitetit menaxherial, që sot zbatohet në SHBA dhe Britani të Madhe. Duke u mbështetur në këtë literaturë, janë bërë përpjekje të përfshihen koncepte bazë të kontabilitetit menaxherial, në radhë të parë, të domosdoshme për krijimin e kushteve për studim të mirëfilltë të mëvonshëm nga studentët e ekonomisë.Pjesa e konsiderueshme e tekstit është e fokusuar në kostot dhe përllogaritjen e tyre, si dhe në procesin e marrjes së vendimeve.Renditja e tyre është bërë në mënyrë që të jepen njohuritë elementare nga ky lëmë, ndërsa shembujt e përdorur janë konvencionalë dhe të përshtatur për qëllime didaktike.Pyetjet e parashtruara si në formë teorike, ashtu edhe të detyrave, synojnë të tërheqin vëmendjen në çështjet kryesore dhe të ndihmojnë në përvetësimin sa më të plotë të kësaj fushe.
Product Details
Edition Botimi i dytë
No. of Pages 395
Personal Details
Read It Yes
Quantity 5