Drejtim Financiar Ndërkombëtar
Halit Xhafa, Beshir Ciceri
Tiranë (2006)
In Collection
#6
0*
Literature
Hardcover 
"Ky lbër paraqet koncepte, dukuri e ligjësi për menaxhimin e firmave shumëkombëshe . Për lehtësi kuptimi dhe përdorimi materiali është shoqëruar me konceptet kryesore, objektivat mësimore, përmbledhje, pyetje e probleme të zgjidhura dhe pyetje e probleme për t'u zgjidhur''
Përmbajtja e lëndës
1 Koorporata shumëkombëshe dhe drejtimi financiar i tyre
2 Përcaktimi i kurseve të këmbimit
3 Sistemi monetar ndërkombëtar
4 bilanci i pagesave dhe lidhjet ekonomike ndërkombëtare
5 tregu i këmbimit valutor
6 Tregjet e kontratave me afat dhe të opsioneve
7 Kushtet e barazisë nëfinancen ndërkombëtare dhe parashikimet valutore
8 Matja dhe menaxhimi i ekspozimit kontabël e atij të transaksioneve
9 Matja dhe menaxhimi i ekspozimit ekonomik
10 Menaxhimi i sistemeve shumëkombëshe financiare
11 Investimi në portofolin ndërkombëtar
12 Strategjia e firmes dhe investimet e huaja të drejtëpërdrejta
13 Buxhetimi i kapitalit për firmat shumëkombëshe
14 Matja dhe menaxhimi i riskut politik
15 menaxhimi i aktiveve korrente dhe financimi afatshkurtër


Product Details
No. of Pages 495
Personal Details
Read It Yes
Quantity 3