TREGJET DHE INSTITUCIONET FINANCIARE
Lavdosh Zaho
Tiranë (2009)
In Collection
#13
0*
Literature
Kopje e fortë 
PËRMBAJTJA

kreu 1
Disa koncepte të përgjithshme mbi tregjet financiare
Kreu 2
Tregjet e kapitalit
kreu 3
Tregu monetar
Kreu 4
Tregu valutor dhe instrumentet për drejtimin
e risqeve
Kreu 5
Treguesit e tregjeve të kapitalit
Ecuria e kërkesës dhe e ofertës për letra me vlerë
Kreu 6
kuptimi i instrumenteve financiarë
Kreu 7
Koncepte të përgjithshme për titujt me të ardhura të fiksuara
Kreu 8
Llojet kryesore të obligacioneve
kreu 9
Mënyrat e shlyerjes së obligacioneve
kreu 10
Llojet kryesore të aksioneve
Kreu 11
kontratat uniformë me afat mbi instrumentet financiare
Kreu 12
Opsionet ose kontratat e mundësive
Kreu 13
Disa njohuri për këmbesat dhe kontratat tavan dhe dysheme
Product Details
No. of Pages 248
Personal Details
Read It Yes