University Partnerships

List of University Partnerships

NR INSTITUCIONI / INSTITUTION VENDI / COUNTRY WEBSITE
1. University of Malta Maltë www.um.edu.mt
2. Universiteti i Nices “Sophia Antipolis “ Nicë, Francë http://unice.fr/en
3. Maria Curie – Sklodowska University Lublin, Poland http://www.umcs.pl/en/
4. Universiteti i Sarajaves Sarajevë http://www.unsa.ba/
5. Universiteti “Eqrem Qabej” Gjirokastër http://www.uogj.edu.al/
6. Universiteti “St Kliment Ohridski” Bitola http://www.uklo.edu.mk/
7. Universiteti “Kadri Zeka” Gjilan https://www.uni-gjilan.net/
8. Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren http://uni-prizren.com/
9. Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë http://www.uni-gjk.org/
10. Universiteti “Hasan Prishtina” Prishtinë http://uni-pr.edu/
11. Universiteti i Zagrebit Zagreb http://www.unizg.hr/
12. Angel Kanchev University of Ruse Bulgaria https://www.uni-ruse.bg
13. Universiteti Shtetëror të Tetovës – USHT Tetovë – Maqedoni http://www.unite.edu.mk/
14. Universiteti e Tuzlës Bosnje http://www.untz.ba
15. Universiteti “G. D’ANNUNZIO” të CHIETI Pescara https://www.unich.it/
16. Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Savonisë Finlandë http://www.campus-savona.it/
17. Universiteti “KADRI ZEKA” Gjilan https://www.uni-gjilan.net/
18. Universiteti i Tiranës Tiranë http://www.unitir.edu.al/
19. Universiteti e Mitrovicës “ISA BOLETINI” Mitrovicë http://umib.net/
20. Universiteti Publik “Ukshin Hoti” Prizren http://uni-prizren.com/
21. Universiteti i Arteve Tiranë http://www.uart.edu.al/
22. Universiteti i Zenices Bosnje dhe Hercegovinë https://unze.ba
23. Universiteti “Bochum” Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de
24. Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik Prishtinë http://juridiku.uni-pr.edu/
25. Universiteti “HUMBOLT” Berlin https://www.hu-berlin.de/en/
26. Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës http://www.uamd.edu.al/new/
27. Universiteti i Tuscise Itali http://www.unitus.it
28. Universiteti i Napolit “FEDERICO II” Itali http://www.unina.it/unina-international
29. Universiteti i Tiranës Tiranë http://www.unitir.edu.al/
30. Kolegjin “ARGENTI”, Shkodër Shkodër http://www.argenti.edu.al/