Bashkëpunimet me Institucione të tjera

Lista e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me Universitete tjera dhe Institucione të ndryshme

Nr. Institucioni Vendi Website
1 Komunen e Pejës Pejë http://kk.rks-gov.net/peje/
2 Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror Prishtinë http://mmph-rks.org/
3 Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A – KEDS Prishtinë http://www.keds-energy.com/
4 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SHKÇAK Prishtinë http://www.scaak.org/
5 Rritja e punësimit për të rinj-Projekti EYE Prishtinë  
6 Ministrinë e Forcës së Sigurisë në Kosovë Prishtinë http://www.mksf-ks.org/