Aneks Buletini nr. 8

Aneks Buletini nr. 8 për Fakultetin e Biznesit i konkursit për riemërimin/avancimin e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 05.04.2019, me nr. ref. 811. Ankesat e kandidatët në lidhje me raportet recensuese të publikuar në Aneks Buletini nr. 8 për Fakultetin e Biznesit të datës 16.05.2019, me nr. ref. 1223 duhet të dorëzohen të protokolluara pranë Këshillit të Fakultetit përkatës jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të buletinit.

Aneks Buletini nr. 8